Seznam diplomskih del

AvtorMentorSomentorNaslovSmer
Ime in priimekIme in priimekIme in priimekNaslovVS
Martina Knezdoc. dr. Natalija Špeh Ekološko kmetovanje v območju z omejenimi dejavniki na primeru hribovskega kmetijskega gospodarstvaVS
Nika Ivanušprof. dr. Andrej Čokl Vpliv temperature zraka na temperaturo stoječe in tekoče vode ter življenjske procese ob različnih vremenskih pogojihVS
Miha Schrottizr. prof. dr. Irena Mrak Trajnostna prometna ureditev prelaza Vršič, odsek Kranjska Gora – TrentaMAG
Klara Mirnikdoc. dr. Irena PetrinićAlenka Ocepek Centrih, dipl. ekotehnol.Projekt podzemnih zbiralnic za Mestno občino Velenje v podjetju PUP-SAUBERMACHER, d.o.o.VS
Avtor Mentor Somentor Naslov Smer
Ime in priimek Ime in priimek Ime in priimek Naslov VS
Maja Krajnc prof. dr. Andrej Simončič Vpliv kmetijstva na čebelarstvo v občinah Slovenj Gradec in Mislinja VS
Manja Kavnik prof. dr. Andrej Simončič Vpliv živinoreje na okolje v Sloveniji VS
Tom Kirič doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Možnost zbiranja in ponovne uporabe cigaretnih ogorkov in materialov, ki nastanejo pri uporabi električnih cigaret VS
Nataša Srebernjak izr. prof. dr. Viktor Grilc Gregor Grom Analiza podatkov, pridobljenih s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo podzemnih vod ob odlagališčih odpadkov VS
Tjaša Jurkovič pred. Klemen Kotnik Podjetja in okoljska zakonodaja med teorijo in prakso VS
Nuša Erjavec pred. dr. Emil Šterbenk Sosežig odpadkov v TEŠ: družbena sprejemljivost posega VS
Marko Ikonič izr. prof. dr. Viktor Grilc Zmanjševanje vpliva pogrebno pokopališke-dejavnosti na okolje VS
Matija Dvoršak doc. dr. Marta Svetina Veder prof. dr. Maria Greger Velikosti mineralnih delcev tal in vsebnost kadmija v tleh VS
Anja Ačko Kolarič doc. dr. Nataša Smolar Žvanut mag. Irena Kopač Analiza podatkov imisijskega monitoringa podzemne vode na vodonosniku Vrbanski plato s programom QGIS VS
Veronika Bastl viš. pred. dr. Anja Bubik doc. dr. Lucija Kolar Ali so globalni trajnostni projekti prihodnost Slovenije? Načrt implementacije mednarodnega projekta »Arctic Angels« v slovenski prostor VS
Jure Železnik prof. dr. Boštjan Pokorny mag. Tilen Genov Preučevanje rabe habitata velikih pliskavk (Tursiops truncatus) v Tržaškem zalivu s pasivnim akustičnim monitoringom VS
Ines Drozg doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek Analiza tveganja na delovnem mestu steklobrusilca v izbranem podjetju VS
Amir Talović prof. dr. Andrej Čokl Dnevna mobilnost zaposlenih v občini Žalec VS
Aljoša Krajnc prof. dr. Bojan Sedmak Škodljiva cvetenja fitoplanktona – primerjava dveh zaščitenih metod zaznavanja VS
Nina Jug izr. prof. dr. Borut Vrščaj Poznavanje tal in vloge tal med uporabniki spleta v Sloveniji VS
Nina Veniger Mihelčič doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek Bernarda Podgoršek Kovač Vpliv Cinkarne Celje na kakovost zraka in odnos prebivalcev do podjetja VS
Luka Jelen viš. pred. dr. Anja Bubik Prisotnost kroma v vodi kot posledica antropogenih dejavnosti VS
Nika Cokan prof. dr. Andrej Čokl doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek Upravljanje z ribami v Škalskem jezeru VS
Nikita Leskovšek viš. pred. dr. Anja Bubik Mikroplastika v izdelkih za osebno nego VS
Veronika Videnšek  viš. pred. dr. Anja Bubik Problematika vsebnosti mikroplastike v vodi iz plastenk VS
Matic Mravljak doc. dr. Andrej Meglič Odvisnost polarizacije od prisotnosti zelenih alg VS
Teja Sterže doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek dr. Helena Poličnik Ocenjevanje kakovosti zraka v Mežiški dolini z lišaji kot bioindikatorji MAG
Marjana Fortuna doc. dr. Gašper Gantar Razvoj in ovrednotenje zasnove samopostrežnega točilnega aparata za prodajo čistil brez embalaže VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Miha Velikanje doc. dr. Leo Šešerko Vpliv rudnika urana Žirovski vrh na okolje VS
Ada Prezel izr. prof. dr. Irena Mrak Trajnostni vidiki zavarovanih plezalnih poti MAG
Tjaša Vrčkovnik izr. prof. dr. Viktor Grilc Nov način ločevanja odpadkov v Mestni občini Slovenj Gradec ter projekt “Prinesi-Odnesi” VS
Tadej Šturbaj doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Pregled ravnanja z odpadki v podjetju Metal Ravne d.o.o. med leti 2010 in 2017 VS
Ana Marija Lah prof. dr. Andrej Simončič Pridelava hmelja na Koroškem in njen vpliv na okolje VS
Nika Vernekar prof. dr. Andrej Čokl Ocenjevanje dobrega počutja in obnašanja goveda v reji VS
Jasna Funtek viš. pred. dr. Peter Skoberne Presihajoči studenec pod Iglo – presahla naravna znamenitost VS
Tina Verdev prof. dr. Andrej Simončič Vpliv gnojenja na okolje v Sloveniji VS
Saška Zorko pred. dr. Emil Šterbenk Okoljska komunikacija za večji ugled blagovne znamke – primer podjetja Gorenje VS
Nuša Črešnik izr. prof. dr. Viktor Grilc Sistem prepoznavanja in zmanjševanja okoljskih tveganj zaradi kemikalij v podjetjih VS
Žan Rutnik Rader pred. Saša Piano Samooskrbno ekološko naselje: želja ali obveza? VS
Katja Ocepek doc. dr. Marta Svetina Veder Terenske meritve standardnih kemijskih lastnosti v Jami Pekel in njenem hidrogeološkem zaledju VS
Eva Podkrižnik prof. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Rečica ob Savinji VS
Evelina Posavec viš. pred. dr. Anja Bubik Vsebnost vitamina C v zelenih superživilih VS
Jasmina Mori prof. dr. Andrej Čokl Smrekov lubadar in razlogi za njegov vpliv na gozdove na območju Koroške VS
Laura Jesenek viš. pred. dr. Goran Pipuš Primerjava onesnaženosti Šmartinskega in Zreškega jezera z uporabo fizikalno-kemijskih analiz VS
Sara Lorenčič izr. prof. dr. Kristijan Breznik Obisk in spremembe okolja v Triglavskem narodnem parku VS
Urh Toplak prof. dr. Andrej Simončič Vpliv kmetijstva na potok Pešnica VS
Ines Poprask viš. pred. dr. Anja Bubik Naravni antimutageni v sadju VS
Tjaša Grešak prof. dr. Andrej Čokl Ozaveščenost javnosti o nevarnosti mikroplastike v okolju in prehranjevalni verigi VS
Urška Turnšek doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Vsebnosti kovin v krmnem sirku (Sorghum bicolor (L.) Moench) in miskantusu (Miscanthus x giganteus) MAG
Kristina Šavc izr. prof. dr. Borut Vrščaj Krom v tleh opuščenega odlagališča industrijskih odpadkov Ležen MAG
Nika Krančan izr. prof. dr. Viktor Zbiranje in ravnanje z reciklabilnimi odpadki na Koroškem VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Maja Mlinar doc. dr. Natalija Špeh Regionalni pregled pridelave izbranih kmetijskih vrst rastlin – ajde, jagodičevja, stročnic in česna VS
Jure Vajksler doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Načini odstranjevanja invazivnih tujerodnih živalskih vrst iz stoječih voda VS
Kaja Hovnik prof. dr. Ivan Eržen Prikaz dosežkov sanacijskega programa za svinec v Mežiški dolini VS
Katja Mastnak izr. prof. dr. Andrej Simončič Seznanjenost prebivalstva občine Vojnik z uporabo fitofarmacevtskih sredstev VS
Aleksandra Herček izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Plenjenje (simuliranih) ptičjih gnezd na območju reke Savinje v Zgornji Savinjski dolini VS
Boštjan Knez izr. prof. dr. Željko Vukelič Implementacija Stirlingovega motorja v kogeneracijski postroj MAG
Elma Mamić doc. dr. Natalija Špeh Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki MAG
Tomaž Kopač doc. dr. Marta Svetina Veder Ocena vpliva klimatskih sprememb na bilanco podzemne vode na severnem delu Dravskega polja VS
Katrin Školnik Škrabe viš. pred. dr. Anja Bubik Prisotnost mikroplastike v zobnih pastah v Sloveniji VS
Cestnik Neža izr. prof. dr. Borut Vrščaj Ocena izgub izbranih ekosistemskih storitev tal na primeru izgradnje trgovskega centra v Žalcu MAG
Tegelj Jaka pred. Saša Piano, univ. dipl. ing. kr. arh. Varstvo okolja v likovni umetnosti VS
Teja Sterže prof. dr. Andrej Čokl Vedenjski vzorci živali v odvisnosti od sprememb okolja VS
Tjaša Paradiž prof. dr. Andrej Čokl Ozaveščenost ljudi o pomenu nevarnosti onesnaževanja morja v Tržaškem zalivu VS
Katja Čavčić doc. dr. Martin Batič Primerjava šaržnega in membranskega biološkega bioreaktorja pri čiščenju odpadnih voda MAG
Maja Beškovnik viš. pred. dr. Anja Bubik Trans maščobe v prehrani študentov VS
Ana Žagar prof. dr. Andrej Čokl Študija ekološkega stanja umetnega ribnika z analizo združbe makrobentosa VS
Samantha Veber izr. prof. dr. Borut Vrščaj Vsebnost težkih kovin v izbranih vrtovih na območju Celja in možnost zmanjšanja tveganj prehajanja kovin v pridelke MAG
Eva Skrbinšek pred. dr. Goran Pipuš Fermentacija manitola z uporabo termofilnih bakterij VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Leon Venko pred. dr. Emil Šterbenk Okoljska komunikacija na primeru podjetja Kocerod d. o. o., družba za ravnanje z odpadki VS
Milan Stojnić pred. dr. Emil Šterbenk Analiza krizne okoljske komunikacije na primeru podjetja Kemis VS
Andreja Veg doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Problematika onesnaževanja zbirnih mest za odpadke v Mestni občini Lendava VS
Eva Ošlovnik izr. prod. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Slovenj Gradec VS
Nina Paradiž doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Upravljanje z ribami v porečju reke Meže VS
Sebastjan Fis izr. prof. dr. Nikola Holeček Vodik iz vode kot gorivo v Ottovem motorju VS
Urša Jekovec doc. dr. Natalija Špeh Poselitev in priključenost na javno kanalizacijsko omrežje v občini Tržič VS
Karolina Pisnjak izr. prof. dr. Andrej Simončič Ekološko kmetovanje v Prekmurju VS
Žiga Bezjak doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Primerjava tehnologije in efektov čiščenja na ČN Markovci in ČN Formin VS
Teja Lebeničnik prof. dr. Ivan Eržen Mehanizmi delovanja dioksinov in furanov na reprodukcijski sistem in neplodnost pri človeku VS
Manja Globačnik pred. dr. Anja Bubik

Hitri testi za kemijsko analizo tal: optimizacija EcoLabBox metode in primerjava metode z drugimi testi na terenu

VS
Neli Ferme prof. dr. Andrej Čokl Pojavnost parabenov in ftalatov v izdelkih vsakodnevne uporabe ter ozaveščenost ljudi glede hormonskih motilcev VS
Jaka Cesar dr. Peter Skoberne Problematika nekontrolirane vožnje s kolesi in motornimi vozili po naravnem okolju Pohorja VS
Jani Pagon doc. dr. Natalija Špeh Kontaktni kras kot učni poligon – primer doline Zaloka VS
Matija Kompan pred. dr. Emil Šterbenk Analiza in primerjava spletnih medijskih vsebin izbranih dnevnikov o vplivu TEŠ 6 na okolje med leti 2004 in 2018 VS
Igor Šuklje doc. dr. Željko Vukelič Stroški čiščenja sončnih modulov s sodobnimi metodami čiščenja VS
Nataša Pučnik doc. dr. Natalija Špeh Opremljenost z malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Oplotnica VS
Gregor Mlakar prof. dr. Milenko Roš Vrednotenje delovanja centralne čistilne naprave Slovenj Gradec VS
Sašo Veselinovič doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek Razširjenost konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji in njene fitoremediacijske sposobnosti VS
Špela Jug doc. dr. Franc Žerdin Prednosti in slabosti pasivne hiše VS
Maja Bešter izr. prof. dr. Andrej Simončič Zastopanost nekaterih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji in terenski popis na območju občine Tržič VS
Andraž Smrkolj izr. prof. dr. Nikola Holeček Ocena obremenjenosti prebivalcev s hrupom cestnega prometa v izbranih glavnih mestih držav Evropske unije VS
Janja Zabukovnik pred. dr. Anja Bubik Uporaba molekularnih orodij pri zaznavanju cianobakterij VS
Tjaša Drolc prof. dr. Bojan Sedmak Nadzor in analiza površinskega cvetenja fitoplanktona s poudarkom na cianobakterijah MAG
Elizabeta Salobir Redžić doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Kakovost zraka v Trbovljah nekoč in danes VS
Ana Mary Hlebec dr. Kristijan Breznik Primerjava kvalitete različnih vremenskih podatkov in modelov za oceno doz prebivalstva ob rednih izpustih iz Nuklearne elektrarne Krško MAG
Karmen Kovač izr. prof. dr. Viktor Grilc Učinkovitost izpiranja izbranih GAC filtrov VS
Mateja Topić izr. prof. dr. Viktor Grilc Reševanje problematike zbiranja odpadkov v hribovitih delih Mestne občine Slovenj Gradec MAG
Avtor Mentor Naslov Smer
Selma Kokić pred. Saša Piano Okoljska in prostorska primernost lokacij zbiralnic za odpadke v Velenju VS
Pia Legner izr. prof. dr. Andrej Simončič Seznanjenost prebivalcev Koroške z okoljevarstveno problematiko voda na primeru Ivarčkega jezera VS
Eva Jeseničnik doc. dr. Natalija Špeh Potenciali za zelena delovna mesta v Koroški statistični regiji: Primer ekološke turistične kmetije Lešnik MAG
Maja Emeršič izr. prof. dr. Irena Mrak Možnosti trajnostnega razvoja krajinskega parka Šturmovci VS
Katarina Novak izr. prof. dr. Viktor Grilc Zmanjšanje količin emisij hlapnih organskih spojin pri izdelavi hidroizolacijskega bitumenskega premaza na primeru podjetja Fragmat Tim d.o.o.  MAG
Žan Jankovič doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Privzem esencialnih elementov v soji (Glycine max (L.) Merr.)  VS
David Muršec doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Ogljični odtis proizvodnje aluminija v obratu družbe Talum d.d. Kidričevo  VS
Katja Pogačnik doc. dr. Barbara Lampič Vpliv tujih lastnikov nepremičnin na razvoj izbranih podeželskih naselij gorenjske regije  VS
Mateja Črep izr. prof. dr. Irena Mrak Pregled in načrtovanje potencialnih sonaravnih aktivnosti rekreacije in turizma na območju Lovrenca na Pohorju  MAG
Nastja Zajc doc. dr. Natalija Špeh Popis neurejenih odlagališč odpadkov na območju občin Šoštanj in Velenje  VS
Tina Urh izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Vpliv plenilcev na uspešnost gnezdenja divjega petelina (Tetrao urogallus L.) na Pohorju: poizkus z umetnimi gnezdi VS
Miran Babič izr. prof. dr. Viktor Grilc Transport nevarnih snovi v cestnem in železniškem prometu v Republiki Sloveniji MAG
Dejan Jerše prof. dr. Ivan Eržen Legionele v okolju – Potencialna grožnja zdravju VS
Anton Patrik Vraber izr. prof. dr. Leo Šešerko Raziskovanje prisotnosti stroncija 90 v Sloveniji VS
Urška Gradišnik prof. dr. Andrej Čokl Čebelarstvo v občini Radlje ob Dravi VS
Tjaša Antolinc izr. prof. dr. Viktor Grilc Aerobna obdelava biološko razgradljivih odpadkov v zbirnem centru Tuncovec VS
Jernej Ranc izr. prof. dr. Viktor Grilc Zajem razpršenih emisij v jeklarni SIJ Metal Ravne d.o.o., v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami VS
Nuša Pavlinc doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Privzem kovin v sojo (Glycine Max L.) VS
Žiga Cesar doc. dr. Peter Skoberne Ravnanje z odpadki v Kozjanskem parku ob prazniku Kozjanskega jabolka VS
Lucija Šumah izr. prof. dr. Viktor Grilc Delovanje sortirnice v Koroškem regijskem centru za ravnanje z odpadki VS
Sonja Šemlak doc. dr. Marta Svetina Veder Ogroženost podzemnih živali na Dobroveljski planoti VS
Dejan Haberman pred. Saša Piano Velenjski Bicy – prostorski, okoljski, družbeni in gospodarski pomen VS
Tjaša Brenčič viš. pred. dr. Boris Salobir Primernost energetske obnove manjšega stanovanjskega objekta VS
Eva Velunšek izr. prof. dr. Irena Mrak Vpliv turizma in rekreacije na prostoživeče živali na območju Pohorja VS
Valentina Krajnc viš. pred. dr. Boris Salobir Varčevanje z energijo na mikro ravni VS
Manuela Drofelnik doc. dr. Marta Svetina Veder Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše VS
Matjaž Petrovič dr. Lucija Kolar Stanje na področju zbiranja odpadnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini v Sloveniji VS
Eva Velunšek izr. prof. dr. Irena Mrak Vpliv turizma in rekreacije na prostoživeče živali na območju Pohorja VS
Katja Bobik doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Privzem kovin v sojo (Glycine max (L.) Merrill) in oljno ogrščico (Brassica napus L. var. napus) VS
Simona Perše izr. prof. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v Mestni občini Novo mesto VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Amadeja Obšteter Privošnik izr. prof. dr. Andrej Simončič Ekološka pridelava hrane in možnosti za njeno povečanje v izbranih občinah Savinjske regije  VS
Nika Bizjak doc. dr. Lucija Kolar Vsebnost težkih kovin v mleku in zelenjavi (fižol in korenje) na treh območjih Savinjsko-šaleške regije MAG
Tatjana Kolar doc. dr. Barbara Lampič Dopolnilne dejavnosti kot razvojna priložnost kmetij v občini Oplotnica VS
Rok Novak doc. dr. Barbara Lampič Primerjava vplivov prehranjevalnih navad vegana, vegetarijanca in vsejeda na okolje VS
Maja Štefanec doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Delovanje ekoremediacijskih sistemov ob Gajševskem jezeru VS
Monika Arčan prof. dr. Milenko Roš Validacija cianidov v bistrih vodah VS
Tjaša Satler izr. prof. dr. Viktor Grilc Kvaliteta odpadne sadre v Termoelektrarni Šoštanj in možnosti nadaljnje uporabe VS
Mišel Gorenčič izr. prof. dr. Viktor Grilc Primerjava izračuna emisij iz cestnega prometa za mesto Maribor za leti 2010 in 2015 po metodologiji COPERT VS
Franci Poklič doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Uspešnost sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini VS
Matjaž Brežnik viš. pred. dr. Anton Gantar Vakuumski transport pri zbiranju odpadkov VS
Nina Erjavec viš. pred. dr. Boris Salobir Energetsko varčna gradnja z uporabo geotermalne energije v stavbi VS
Anže Kopina doc. dr. Marta Svetina Veder Varnost obiskovalcev v podzemnih jamah in vplivi jamskega turizma na jamski habitat ter na kakovost jamskega okolja VS
Jasmina Pegan doc. dr. Martin Batič Pristopi ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi VS
Samantha Veber pred. Blaž Barborič Inventarizacija poplav in protipoplavnih ukrepov z uporabo geografsko informacijskega sistema na območju spodnjega toka reke Savinje VS
Anja Krvina doc. dr. Barbara Lampič Prodaja ekoloških pridelkov v Poljanski in Selški dolini ter možnosti njenega povečanja VS
Luka Furlan doc. dr. Natalija Špeh Razvojni prostorski potencial okolice Škalskega in Velenjskega jezera VS
Lidija Gradišnik izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Preizkus učinkovitosti enostavnih odvračalnih ukrepov za odvračanje sivih vran (Corvus cornix) s kmetijskih in urbanih površin VS
Rok Satler izr. prof. dr. Nikola Holeček Metodično zmanjševanje zvočne moči pralnega stroja VS
Damir Tadić izr. prof. dr. Nikola Holeček Merilne tehnike in zmanjševanje hrupa v proizvodni hali VS
Jernej Košir doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut Pomen gojitvenih revirjev in ribolova na način »ujemi in spusti« v Sloveniji VS
Tomaž Mur doc. dr. Peter Skoberne Stališče lovcev do morebitne doselitve evrazijskega risa v Poljansko dolino VS
Matic Plazar prof. dr. Milenko Roš Prenova centrifuge na centralni čistilni napravi Šaleške doline VS
Sabina Kokol prof. dr. Milenko Roš Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v Mestni občini Slovenj Gradec VS
Gašper Princ prof. dr. Milenko Roš Analiza delovanja centralne čistilne naprave Trbovlje MAG
Eva Ravnjak pred. dr. Anja Bubik Mononatrijev glutaminat – (ne)pogrešljiv dodatek v prehrani mladih VS
Mitja Laznik doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Privzem kovin v različne sorte soje (Glycine max (L.) Merrill VS
Domen Zalar doc. dr. Franc Žerdin Primernost energetske obnove starega objekta MAG
Cestnik Neža izr. prof. dr. Irena Mrak Sonaravni razvoj turizma in rekreacije v Krajinskem parku ribnik Vrbje z zaledjem VS
Kotnik Mateja izr. prof. dr. Irena Mrak Načrtovanje in izvedba učnih poti v naravi: primer krožne učne poti Rogla – Lovrenška jezera – Rogla VS
Mlinšek Tadeja izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Telesne mase in ekonomske vrednosti parkljarjev, odvzetih v lovišču Dolič in v Pohorskem lovsko upravljavskem območju v obdobju VS
Ana Podlinšek pred. dr. Goran Pipuš Priprava in karakterizacija adsorpcijskih materialov za odstranjevanje ionov težkih kovin iz voda VS
Anja Štaher viš. pred. dr. Anton Gantar Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem VS
Tilen Vozelj doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Obvladovanje odpadkov v poslovnem sistemu Premogovnika Velenje VS
Franciska Ladan dr. Lucija Kolar Zelene strehe – analiza pilotnega primera in raziskava področja ozelenjevanja v občini Velenje VS
Jerica Drev pred. Blaž Barborič Analiza ugrezninskega območja Šaleške doline, s poudarkom na spremembah, nastalih v 21. stoletju VS
Tjaša Anderlič izr. prof. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v Občini Žalec VS
Jelena Bailović doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Izboljšanje kakovosti zraka v občini Pljevlja VS
Tanja Trap prof. dr. Milenko Roš Stanje čiščenja odpadnih voda v Sloveniji VS
Tjaša Žnidar viš. pred. dr. Anton Gantar Analiza stanja in možne izboljšave ravnanja z odpadki v podjetju Kopur d.o.o. VS
Urban Sotenšek doc. dr. Martin Batič Glive in mikoremediacija VS
Diana Klobasa izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Prehranjevalne in vedenjske navade telemetriranih lisic na Norveškem v zimskem času VS
Katarina Krepfl doc. dr. Peter Skoberne Upoštevanje vpliva visokonapetostnih daljnovodov na ptice v Sloveniji VS
Igor Muršec dr. Lucija Kolar  Ozaveščenost o hormonskih motilcih v Sloveniji  VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Bine Ban prof. dr. Milenko Roš Ovrednotenje odpadka iz visokotlačnega vodnega rezalnika VS
Saša Tramšek viš. pred. dr. Nataša Kovačić Primerjava analiznih metod za določitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov  v vodah VS
Janja Trbojević viš. pred. dr. Nataša Kovačić Določanje železa z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (validacija metode) VS
Aleksandra Korez doc. dr. Barbara Lampič Udejanjanje trajnostnega lokalnega razvoja – razvoj Vrtnega centra (rastlinjak Jezero) VS
Andrej Rebernik doc. dr. Natalija Špeh Uporaba industrijske konoplje v gospodinjstvih v  Savinjski statistični regiji VS
Alja Čas doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Vključevanje deležnikov pri ozaveščanju o tujerodnih vrstah v celinskih vodah Slovenije VS
Aljaž Pečnik doc. dr. Boštjan Pokorny Pomen kadavrov srnjadi (Capreolus caprelus L.) za mrhovinarje v kopenskih ekosistemih VS
Denis Napast doc. dr. Martin Batič Proizvodnja biomase alg za visoko vredne produkte VS
Kristina Lesjak doc. dr. Nikola Holeček Analiza izsevane zvočne energije gospodinjskih pralnih strojev v odvisnosti od vodnih črpalk v stroju VS
Mateja Topić prof. dr. Milenko Roš Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode v občini Mislinja VS
Teja Golčman doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Uporaba miskantusa (Miscanthus x giganteus) za remediacijo degradiranih tal in proizvodnjo energije v Mestni občini Celje VS
Davor Stropnik pred. dr. Emil Šterbenk Okoljska komunikacija kot obvezna sestavina projektov, ki jih financira Evropski kohezijski sklad: Primer operacije ˝Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini˝ VS
Klara Nadvežnik doc. dr. Natalija Špeh Prostorska razporeditev pridelave in predelave industrijske konoplje v Savinjski statistični regiji VS
Kristina Kvas izr. prof. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Celje VS
Valentina Bejkov doc. dr. Kristijan Breznik Komunalni odpadki v Sloveniji, statistični pregled in primerjava z drugimi evropskimi državami VS
Helena Matić doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Pregled sanacije tal v Zgornji Mežiški dolini VS
Simona Žnidaršič doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Ponovna uporaba in nadrecikliranje – nova smernica ravnanja z odpadki VS
Monika Borovnik doc. dr. Natalija Špeh Solčavsko kot priložnost za ustvarjanje zelenih delovnih mest MAG
Peter Vidmar doc. dr. Franc Žerdin Energetska izkaznica kot element energetske učinkovitosti MAG
Gaber Hribernik doc. dr. Lucija Kolar Pregled najpogosteje uporabljenih zdravil v Sloveniji in izdelava modela integrirane ocene tveganja za inhibitorje beta adrenergičnih receptorjev MAG
Avtor Mentor Naslov Smer
Vasle Primož prof. dr. Milenko Roš Problematika izliva vode iz avtomatske gasilne naprave sprinkler na primeru podjetja Gorenje VS
Ratajc Jure doc. dr. Irena Mrak Rekreacija v območju primestnih gozdov in v gozdovih urbanih naselij VS
Primožič Katarina doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Tujerodne vrste rastlin in živali v celinskih vodah Slovenije VS
Voglar Simona prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen Rak in okolje – razširjenost rakov, katerih razvoj je povezan z dejavniki okolja v Sloveniji VS
Valtl Lidija izr. prof. dr. Andrej Simončič Seznanjenost prebivalstva o lastnostih fitofarmacevtskih sredstev in njihova uporaba v občini Dravograd VS
Medja Matic doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut Tujerodna vrsta popisana želva (Trachemys scripta): Problematika vnosa v naravo VS
Rihter Pikl Jolanda prof. dr. Milenko Roš Kompostiranje anaerobno obdelanega blata iz komunalne čistilne naprave MAG
Jug Vid doc. dr.     Lucija Kolar Pregled in primerjava metod testiranja strupenosti na modelu izbranih kopenskih in vodnih nevretenčarjev VS
Alenka Centrih Ocepek viš. pred. dr. Anton Gantar Optimizacija zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Šaleški dolini VS
Jan Strmole izr. prof. dr. Viktor Grilc Analiza trajnostnega ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Celje VS
Simona Šekoranja viš. pred. dr. Nataša Kovačić Optimizacija fizikalnih postopkov predpriprave lesne biomase VS
Nataša Tomažič doc. dr. Peter Skoberne Prepoznavnost območja Nature 2000 na primeru črtastega medvedka in vidre v Zgornji dravski dolini VS
Polona Vetrih viš. pred. mag. Andreja Slapnik Primerjava diplomskih del Visoke šole za varstvo okolja, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Pedagoške fakultete VS
Anita Ćurić doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Vzroki za pogine rib v slovenskih vodotokih VS
Bojan Hribernik doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Problematika razširjanja tujerodne vrste trikotničarke (Dreissena polymorphya)  v Sloveniji VS
Maja Lenart doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Hidromorfološke obremenitve reke Suhodolnice in ukrepi za izboljšanje stanja VS
Jana Mravljak izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Večanje številčnosti in prostorsko širjenje navadnega jelena (Cervus elaphus L.) in divjega prašiča (Sus scrofa L.) na območju Mežiške doline VS
Breda Planko doc. dr. Borut Vrščaj Sprememba rabe tal na podsekvencah Koroške regije VS
Bojan Rozina izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Odnos Ribiške zveze Slovenije in Lovske zveze Slovenije do tujerodnih vrst rib in divjadi VS
Blaž Verdel doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Tujerodne vrste rib v Savinji s pritoki na območju ribiške družine Šempeter VS
Aleksandra Blatnik doc. dr. Marta Svetina Veder Geokemična obravnava deževnega gozda v globalnem pomenu VS
Maja Senica viš. pred. dr. Anton Gantar Zbiranje odpadne embalaže v Sloveniji VS
Tia Breznik viš. pred. dr. Nataša Kovačić Onesnaženost sedimenta s težkimi kovinami v Zlatem rogu VS
David Holobar izr. prof. dr. Bojan Sedmak Uporaba farmacevtskih izdelkov in potencialna obremenitev čistilne naprave v Spodnji Savinjski dolini VS
Špela Maček doc. dr. Maja Zupančič Justin Kvaliteta pitne vode vodovodnega sistema Logatec z identifikacijo potencialnih virov onesnaževanja VS
Katja Močilnik prof. dr. Milenko Roš Čiščenje industrijske odpadne vode VS
Katarina Novak doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Razvoj ekološko sprejemljivih hidroizolacijskih izdelkov v povezavi z uvedbo ekološko čistejših vgradnih postopkov v podjetju Fragmat Tim d.d. VS
Živa Vipotnik doc. dr. Martin Batič Proizvodnja vodika iz kompleksne biomase z uporabo seva Termoanaerobacter AK68 MAG
Urška Kunej izr. prof. dr. Boštjan Pokorny Vpliv intenzivnosti odstranjevanja zgornjega sloja tal na gostoto, rast, vrstno sestavo in objedanje dreves VS
Gordan Vrhovac doc. dr. Borut Vrščaj Bonitiranje zemljišč v občini Braslovče VS
Alen Založnik izr. prof. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Zreče VS
Tatjana Marković prof. dr. Milenko Roš Primerjava usedanja primarnega in sekundarnega blata na Centralni čistilni napravi Šaleške doline VS
Barbara Šanca doc. dr. Maja Zupančič Justin Potencial uporabe biooglja v remediaciji kontaminiranih tal VS
Natalija Škulj izr. prof. dr. Viktor Grilc Rekonstrukcija rastlinske čistilne naprave v naselju Studenec VS
Ksenija Tepej doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut Vnos in pojavljanje tujerodnih vrst rib in rakov v porečju Dravinje VS
Saša Miškić izr. prof. dr. Nikola Holeček Analiza hrupa v cestnem prometu na cesti Arja vas – Velenje VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Dragojević Dejan prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen Ravnanje s komunalnimi odpadki in tveganje za zdravje VS
Hainc Dijana prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen Ukrepi za obvladovanje problematike legionele v zdravilišču VS
Rajh Janža doc. dr. Maja Zupančič Justin Pregled in ocena možnosti zaščite podtalnih virov pitne vode s pomočjo ekoremediacij VS
Acman David Prof. dr. Milenko Roš Analiza obremenjenosti mešane komunalne odpadne vode iz kanalizacijskega sistema Velenje-Šoštanj VS
Ugovšek Urška doc. dr. Marta Svetina Veder Varovanje podzemnih jam v Savinjski dolini VS
Šilc Tina doc. dr. Marta Svetina Veder Kvaliteta in kvantiteta pitne vode v Velenju v obdobju od leta 1993 do leta 2010 VS
Rovčanin Miljan doc. dr. Natalija Špeh Kakovost zraka v industrijsko obremenjeni kotlini Pljevlja VS
Jestrović Dejan prof. dr. Milenko Roš Vpliv industrije na vode in zdravje prebivalcev v Pljevljah VS
Imširović Ines prof. dr. Milenko Roš Čiščenje odpadne vode v čistilnih napravah VS
Kotnik Darja prof. dr. Milenko Roš Reševanje težav s pitno vodo v občini Šmartno ob Paki VS
Mastnak Gašper doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut Ekosistemske storitve Braslovškega jezera VS
Helbl Vesna izr. prof. dr. Andrej Simončič Ekološka pridelava hrane na Koroškem in možnosti za njeno povečanje VS
Matko Eva doc. dr. Maja Zupančič Justin Uporaba biooglja v kmetijstvu VS
Glušič Irena viš. pred. dr. Anton Gantar Analiza ravnanja in možnosti za izboljšanje gospodarjenja z odpadno mešano embalažo na Premogovniku Velenje VS
Škruba Maja izr. prof. dr. Viktor Grilc Analiza stanja ravnanja z odpadki v velikem podjetju VS
Kisovec Špela viš. pred. dr. Nataša Kovačić Mikrovalovna  ekstrakcija vodotopnih spojin iz vzorcev lesne biomase VS
Hasić Sabrina izr. prof. dr. Leo Šešerko Kapitalizem kot glavni onesnaževalec našega okolja VS
Hostnik Gal doc. dr. Peter Skoberne Odnos zasebnih lastnikov do rekreacijske rabe njihovih gozdov v urbanem območju Celja VS
Đurič Aljoša doc. dr. Boštjan Pokorny Anomalije in obolenja zob in čeljustnice srnjadi v Savinjsko-kozjanskem lovskoupravljavskem območju VS
Gerold Darja prof. dr. Milenko Roš Male čistilne naprave na Koroškem VS
Vrečič Sašo doc. dr. Maja Zupančič Justin Zelene strehe: Pregled načinov izvedbe in ekosistemskih storitev v urbanem okolju  VS
Jančič Nina doc. dr. Maja Zupančič Justin Vrednost odpadnega materiala in retro stil VS
Ninovski Luigi doc. dr. Natalija Špeh Prebivalstvo in emisije CO2 – primerjava skupnih izpustov toplogrednih plinov Slovenije in Islandije VS
Skok Damjana doc. dr. Barbara Lampič Celovito ravnanje z odpadki na Koroškem VS
Zupanc Petra doc. dr. Natalija Špeh Ohranjenost semenskega materiala kmetijskih rastlin v Mislinjski in Šaleški dolini VS
Pišek Tilen doc. dr. Natalija Špeh Hrup kot kazalec kakovosti bivalnega okolja v Mestni občini Velenje VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Belšak Irena izr. prof. dr. Leo Šešerko Okoljsko prestrukturiranje prometa v Sloveniji VS
Bizjak Nika doc. dr. Andrej Simončič Preučevanje mnenja kmetijskih pridelovalcev in ostalih prebivalcev Slovenije glede uporabe in varnosti gensko spremenjenih organizmov s poudarkom na mlečni proizvodnji VS
Brumec Sašo izr. prof. dr. Ivan Eržen Ravnanje z nevarnimi odpadki v farmacevtski industriji VS
Bukovski Simon doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Vpliv obremenitev na stanje reke Savinje VS
Črep Mateja doc. dr. Boštjan Pokorny Pregled metod za ocenjevanje starosti srnjadi z oceno učinkovitosti metode višine meritve prvega meljaka VS
Deberšek Boštjan doc. dr. Peter Skoberne Izbira, raba in značilnosti življenjskega prostora bobra (Castor fiber) na Koroškem VS
Dragojević Biljana doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Vpliv ribogojnic na stanje vodotokov VS
Goltnik Anja viš. pred. dr. Anton Gantar Ravnanje z odpadki v centru starejših občanov na primeru PV centra starejših zimzelen Topolšica  VS
Hudej Maja doc. dr. Boštjan Pokorny Čeljusti srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikator onesnaženosti okolja s fluoridi na primeru treh območij Slovenije VS
Jakopič Oblak Maja doc. dr. Barbara Lampič Krajinska degradacija kot posledica novogradenj in obnavljanja stanovanjskih objektov na primeru občine Laško VS
Jovanović Andreja doc. dr. Maja Zupančič Justin Ocena prispevka različnih drevesnih vrst v urbanem okolju k izboljšanju kvalitete zraka VS
Kaluder Valerija doc. dr. Andrej Simončič Spremljanje mobilnih oblik dušika v tleh pri različnih načinih dognojevanja hmelja (Humulus lupulus L.) z dušikom VS
Kelher Barbara doc. dr. Boštjan Pokorny Anomalija, poškodbe in obolenja spodnjih čeljusti jelenjadi v Sloveniji VS
Knap Brigita doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Antropogeni vplivi na stanje reke Mislinje VS
Kokanović Željko doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Problematika divjih odlagališč v okviru projekta Remedisanus VS
Kos Maja doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Sanacija raziskovalne vrtine Martin-1 VS
Krstič Luka doc. dr. Maja Zupančič Justin Možnost uporabe plavajočih rastlinskih otokov za zmanjševanje evtrofnosti stoječih voda VS
Likar Tine doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Kriteriji za certificiranje hidroelektrarn  VS
Marinšek Marina doc. dr. Andrej Simončič Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Slovenske Konjice VS
Menih Mateja doc. dr. Natalija Špeh Tematske poti v Mestni občini Velenje in okolici VS
Merkac Robert doc. dr. Boštjan Pokorny Ocena učinkovitosti ultrazvočnih odvračalnih naprav za varnejše prehajanje divjadi preko cest  VS
Miklavžina Viki doc. dr. Maja Zupančič Justin Idejna zasnova vzpostavitve proizvodnega postopka reciklaže sončnih elektrarn v podjetju BISOL Group VS
Mlinar Ana doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Okoljska problematika malih hidroelektrarn v Sloveniji VS
Okorn Lea viš. pred. dr. Anton Gantar Mehansko – biološka obdelava komunalnih odpadkov VS
Orač Martina doc. dr. Maja Zupančič Justin Pridobivanje mineralnih surovin v kamnolomu Velika Pirešica in obvladovanje negativnih vplivov na okolje VS
Popič Anja doc. dr. Peter Skoberne Upravni postopki na področju posegov v naravo na varovana območja na območju upravne enote Slovenj Gradec  VS
Sitar Mojca doc. dr. Marta Svetina Veder Analiza patentov na področju varstva okolja iz podatkov Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije VS
Šmid Marko Jože pred. dr. Nataša Kovačić Vpliv kontroliranih požigov na tla v sestojih primorskega bora – primer Severne Portugalske VS
Štesl Marko viš. pred. dr. Anton Gantar Ravnanje s tekstilnimi komunalnimi odpadki VS
Trdan Štefan doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Analiza trdnih odpadkov in mikroplastike na slovenski obali VS
Trnar Milojka doc. dr. Nataša Smolar Žvanut Obremenitve reke Pake skozi zgodovino VS
Žičkar Amadeja prof. dr. Milenko Roš Primerjava delovanja različnih tipov čistilnih naprav odpadnih voda VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Grilec Bor doc. dr. Natalija Špeh Imisijska onesnaženost na območju Ljubljane-primerjava onesnaženosti  z delci PM10 glede na letni čas v letih 2010 in 2011 VS
Hribernik Gaber viš. pred. dr. Anton Gantar Znak za okolje – promocijsko orodje  za ” zelene” izdelke in storitve VS
Hribernik Mojca doc. dr. Barbara Lampič Vrednotenje degradiranih območij v občinah Koroške in zahodno Savinjske regije VS
Kašnik Katja doc. dr. Marta Svetina Veder Opis rastlinskih endemitov na območju Slovenske Koroške VS
Kremžar Mateja pred. dr. Nataša Kovačić Biokozmetika v Sloveniji VS
Mastnak Mojca doc. dr. Natalija Špeh Vrednotenje emisij toplogrednih plinov in trgovanje z emisijskimi kuponi na primeru Termoelektrarne Šoštanj v obdobju 2013-2020 VS
Plevčak Maja doc. dr. Barbara Lampič Potenciali za umeščanje novih dejavnosti na degradirana območja vzhodne Savinjske regije VS
Podgoršek Andrej doc. dr. Maja Zupančič Justin Nevtralizacija odpadne vode iz industrijske pralnice perila HTZ Velenje VS
Pogačar Verica doc. dr. Barbara Lampič Vključevanje različnih ciljnih skupin v proces načrtovanja razvoja podeželja – primer vključevanje javnosti v načrtovanje simbolnega obeležja nekdanjega središča vasi Škale pri Velenju  VS
Senegačnik Gregor doc. dr. Borut Vrščaj Ocena kakovosti tal v mestni občini Velenje za potrebe trajnostnega prostorskega razvoja VS
Sterle Janja viš. pred. dr. Anton Gantar Vpliv gradnje stanovanjskih kompleksov na okolje  VS
Šavc Kristina doc. dr. Maja Zupančič Justin Možnosti izrabe lesne biomase  za ogrevanje v Mestni občini Slovenj Gradec VS
Višner Tina viš. pred. dr. Anton Gantar Odpadki azbestno-cementnih izdelkov in njihova nevarnost za okolje in zdravje ljudi VS
Vodišek Lea doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Analiza delovanja mreže REUSE centrov v Sloveniji in primerjava z evropsko mrežo RREUSE VS
Žerovnik Nataša doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik Izračun ogljičnega odtisa izbranih gospodinjstev v občini Nazarje in primerjava s Slovenijo in Evropo VS
Avtor Mentor Naslov Smer
Aplinc Alenka pred. dr. Nataša Kovačić Preizkus okolju prijaznejših kemikalij za izdelavo sitotiskarskih sit VS
Florjančič Zalika prof. dr. Milenko Roš Uvedba nove tehnologije v procesu preobdelave pločevine VS
Hartman Žiga doc. dr. Natalija Špeh Energetska oskrba gospodinjstev in njene značilnosti, primerjava Osrednjeslovenske in Gorenjske regije ter Hedmark regije na Norveškem VS
Košir Alenka prof. dr. Milenko Roš Zgoščevanje blata na centralni čistilni napravi Šaleške doline VS
Kotnik Janja doc. dr. Boštjan Pokorny Prostorska razporeditev in spreminjanje številčnosti divjega petelina (Tetrao urogallus) in ruševca (Tetrao tetrix) v prostoru in času VS
Penšek Bojan prof. dr. Milenko Roš Proces izločanja trdne substance iz tehnoloških voda Termoelektrarne Šoštanj VS
Rihter Pikl Jolanda prof. dr. Milenko Roš Možnosti pridobivanja bioplina iz različnih blat VS
Preskoči na vsebino