Back

Raziskovalna dejavnost

Znanstveno-raziskovalna dejavnost na FVO poteka znotraj raziskovalne skupine z imenom Inštitut za ekotehnologije in trajnostni razvoj.

Registrirani raziskovalci delujejo na različnih področjih naravoslovnih (varstvo okolja; biologija; matematika), biotehničnih (gozdarstvo; kmetijstvo – kmetijska ekologija in pridelava), tehničnih (proizvodne tehnologije in sistemi) in humanističnih ved (geografija). Raziskovalna skupina je zelo interdisciplinarna, kar se kaže v pestrem in raznolikem področju znanstveno-raziskovalnega delovanja oz. objavljanja.

Zaposleni v raziskovalni skupini VŠVO/FVO so v obdobju 2016–2022 skupaj sodelovali pri 27-ih raziskovalnih projektih, (so)financiranih s strani ARRS, od katerih so jih šest tudi vodili.  Znanstveno-raziskovalno delo raziskovalci izvajajo tudi v obliki ciljnih raziskovalnih projektov (CRP-ov) in projektov za končne uporabnike (npr. Direkcija RS za infrastrukturo, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Triglavski narodni park, podjetja, projektanti, lokalne skupnosti, Lokalna akcijska skupina – LAS), poseben poudarek pa namenjajo skrbi za vključevanje študentov v raziskovalno delo oz. za krepitev njihovih splošnih kompetenc.

Pri izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti skuša FVO povečati svojo prepoznavnost, mednarodno vpetost in znanstveno odličnost z objavljanjem znanstvenih dosežkov v mednarodno priznanih znanstvenih publikacijah, aktivnimi udeležbami na mednarodnih znanstvenih kongresih/konferencah/simpozijih (pri večjem številu udeležb so bili sodelavci FVO tudi člani znanstvenih/programskih in/ali organizacijskih odborov teh dogodkov) ter (so)organizacijo mednarodnih znanstvenih dogodkov (do sedaj je VŠVO/FVO v Velenju soorganizirala pet mednarodnih znanstvenih konferenc/simpozijev).

Velik poudarek je namenjen tudi prenosu raziskovalnih dosežkov v prakso, vključevanju raziskovalnih ugotovitev v izobraževalni proces in promociji lastnih raziskovalnih dosežkov oz. dosežkov slovenske znanosti v domači in mednarodni splošni javnosti.

Večjo prepoznavnost in uveljavitev v domačem ter mednarodnem znanstvenem prostoru skuša FVO doseči tudi s sodelovanjem v (mednarodnih) konzorcijih, in sicer tako pri prijavljanju znanstveno-raziskovalnih projektov na razpise Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) kot tudi velikih mednarodnih raziskovalnih projektov (npr. Horizont-2020, Horizont Europe, Biodiversa, LIFE, Interreg, razpisi European Food Safety Authority (EFSA)).

Preskoči na vsebino