Fakulteta za varstvo okolja

Fakulteta za varstvo okolja s sedežem v Velenju je edini visokošolski zavod v slovenskem prostoru, ki interdisciplinarno deluje na področju okoljevarstvenih ved v najširšem pomenu besede ter ponuja visokošolski študijski program in magistrski študijski program na področju varstva okolja in ekotehnologij, ki ga diplomanti zaključijo z nazivom diplomirani ekotehnolog oz. magister ekotrehnologije.
Fakulteta za varstvo okolja (do leta 2022: Visoka šola za varstvo okolja; VŠVO) je samostojna visokošolska inštitucija, ki interdisciplinarno deluje na področju okoljevarstvenih ved v najširšem pomenu besede, njeno delovanje pa se prepleta s področji naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved. Interdisciplinarnost je predpogoj za iskanje in doseganje kompromisov med zahtevami družbenega/gospodarskega razvoja ter okoljevarstva/naravovarstva, hkrati pa fakulteti omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in družbenega okolja ter ustrezno učinkovitost študija.
Študenti se med študijem spoznajo z  razvojno in omejevalno funkcijo okolja, z onesnaževanjem vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, z ravnanjem z odpadki, z vplivom človekovih dejavnosti na okolje in njegovim ocenjevanjem, z varstvom narave, z ekotehnologijami za varovanje in sanacijo okolja, pa tudi  s komuniciranjem z javnostjo, pravom okolja in upravljanjem. Deviza fakultete so gotovo najboljši visokošolski učitelji s praktičnimi izkušnjami, novi sodobno opremljeni prostori in laboratorij in vključevanje študentov v projektno delo. Velika izbirnost predmetov, obsežno praktično usposabljanje, projektno delo, mednarodne izmenjave in kakovostne podporne  obštudijske dejavnosti so garancija, da so naši diplomanti pripravljeni na trg dela, ki to že prepoznava, saj je vedno več diplomantov zaposlenih v stroki.  Gre za izjemno aktualno panogo, saj je danes skrb za okolje postavljena povsem v ospredje. Študij je zasnovan interdisciplinarno, tako da omogoča obravnavo okoljskih problemov z vseh vidikov. Ni naključje, da fakulteta domuje prav v Velenju. Šaleška dolina, ki je bila v preteklosti okoljsko močno degradirano področje, kasneje pa doživela veliko sanacijo in revitalizacijo, je prava učilnica na prostem za naš program. Ker je varstvo okolja globalna tema, je povsem naravno in nujno, da fakulteta daje velik poudarek mednarodni dejavnosti, povezovanju s tujimi šolami, inštitucijami in raziskovalci. Fakulteta je povezana z različnimi institucijami in gospodarskimi družbami, ki pomagajo uresničevati poslanstvo šole, namreč, da pridobljeno znanje s področja varstva okolja in ekotehnologij prenašamo v gospodarstvo in negospodarstvo in tako pripomoremo k ohranitvi in izboljšanju razmer v okolju in stroki.
Zadovoljstvo je delati z zavedanjem, da s svojim delom pripevamo k lepši prihodnosti za naš planet in skrbimo za to, da bodo naši zanamci na njem lepo in kakovostno živeli. Narava ima vedno prav.
Preskoči na vsebino