Mobilnost zaposlenih

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki strmi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomatov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.

Program Erasmus+ na področju visokega šolstva omogoča sofinanciranje mobilnosti profesorjev in vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja ali usposabljanja na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah oziroma podjetjih v tujini.

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškemu osebju fakultete.

Osnovni pogoji za odobritev mobilnosti je, da je prijavitelj član osebja (učnega/pedagoškega in nepedagoškega) na FVO. Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Države programa: Države članice Evropske unije in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Makedonija.

Partnerske države: Ostale države sveta po dogovoru (20 % odhodnih mobilnosti).

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, priznana s strani pristojnih organov, in je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalni sporazum s partnerico iz države programa. V primeru usposabljanja lahko tudi katera koli javna ali zasebna organizacija iz države programa ali partnerske države, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij.

Aktualen seznam institucij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja IMOTION Staff weeks (Staff mobility week).

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene v upravičenem obdobju za izvedbo mobilnosti.

Dotacija se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere NI bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti.

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 60 dni, v kar ni zajet čas potovanja. Dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za pot.


POGOJI ZA IZMENJAVO

 • Udeleženci morajo biti ob prijavi in v času načrtovane mobilnosti na Fakulteti za varstvo okolja v delovnem ali pogodbenem razmerju.
 • Udeleženec za isto mobilnost še ni prejel sredstev na drugi visokošolski instituciji.
 • Je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo za sodelovanje prvič.

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja Fakultete za varstvo okolja za izvedbo predavanj učnega osebja v kombinaciji z usposabljanjem, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih FVO povabi, da pri njej opravijo pedagoško dejavnost.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili,
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja,
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah,
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov,
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente,
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj,
 • izboljšanje znanja tujih jezikov,
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom Sporazuma za poučevanje in usposabljanje (Erasmus+ Staff mobility for Teaching and Training) pred začetkom obdobja mobilnosti.

V kombinaciji poučevanja in usposabljanja mora poučevanje zajemati vsaj 4 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu.


POTEK PRIJAVE

Osebje, ki želi v tujini opraviti del pedagoških aktivnosti in usposabljanja v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z navodili.

Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

Prijavitelj na ta razpis je lahko zaposleni na Fakulteti za varstvo okolja (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Mednarodna pisarna Fakultete za varstvo okolja bo sprejemala prijave do roka za prijavo. V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji.

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju k kakovosti in številčnosti študentske mobilnosti na Fakulteti za varstvo okolja, v okviru programa Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj,
 • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj,
 • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji,
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, boljše kompetence ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu,
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente,
 • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.


POTEK PRIJAVE
Osebje, ki želi v tujini opraviti usposabljanje v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z navodili.

Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

Prijavitelj na ta razpis je lahko sodelavec na Fakulteti za varstvo okolja. Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu mora predložiti potrdilo tega zavoda, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Mednarodna pisarna FVO bo sprejemala prijave članic do roka za prijavo. V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji. Odobritev Erasmus+ finančnih dotacij za usposabljanje bo potekalo do zapolnitve mest oz. porabe sredstev, ki jih je Fakulteta za varstvo okolja prejela za usposabljanje osebja v tujini, v okviru programa Erasmus+.

 

Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Upravičeni stroški so:
 • Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino.
 • Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti.
Najvišji znesek dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelju izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom. Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti so:
Država gostiteljica Mobilnost osebja iz držav članic Evropske unije in tretjih držav, pridruženih programu Znesek na dan (v €)
Norveška, Danska, Luksemburg, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn 180
Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska 160
Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Severna Makedonija, Srbija 140
Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva zračna razdalja v eno smer.
Razdalja potovanja Znesek (v € na udeleženca)
Standardno potovanje Zeleno potovanje1
Med 0 in 99 km 23
Med 100 in 499 km 180 210
Med 500 in 1999 km 275 320
Med 2000 in 2999 km 360 410
Med 3000 in 3999 km 530 610
Med 4000 in 7999 km 820
Za 8000 km ali več 1500
Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo). Najkasneje v roku 30 koledarskih dni po podpisu sporazuma o mobilnosti in najkasneje do datuma začetka obdobja mobilnosti oziroma po prejemu potrditve o prihodu, bo udeležencu izplačano predplačilo, ki predstavlja 90% finančne podpore iz evropskih sredstev Erasmus+. Po prejemu vseh dokumentov po zaključku mobilnosti, se določi končna višina Erasmus+ dotacije v skladu s tem razpisom, ter izplača morebitni preostanek sredstev. Udeleženec mora po koncu mobilnosti v tujini in v roku 30 dneh po prejemu poziva, izpolniti in oddati tudi spletno končno poročilo. Od udeležencev, ki ne izpolnijo in ne oddajo spletnega končnega poročila lahko njihove institucije zahtevajo delno ali celotno vračilo prejete finančne podpore. Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena tudi mobilnost osebja za usposabljanje, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejme dotacije EU (zero-grant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa Erasmus+.
—–
1 V programu Erasmus+ je zeleno potovanje opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami kot so avtobus, vlak ali souporaba vozila. To je lahko tudi drugi skupinski prevoz (npr. plovilo, GoOpti ipd.).

Prijava za poučevanje

Prijava za usposabljanje

Prijava za kombinirano mobilnost

Dokumentacija po zaključku mobilnosti
Dokumentacijo po zaključku mobilnosti je potrebno oddati v Mednarodno pisarno najkasneje v 14 dneh po končani mobilnosti.

Po oddaji zaključne dokumentacije se obračuna končna višina Erasmus+ dotacije, v skladu z omejitvami financiranja v posameznem študijskem letu. Izplačilo dotacije bo opravljeno predvidoma v 30 dneh po prejemu in odobritvi vseh dokumentov zahtevanih s strani Fakultete za varstvo okolja, na transakcijski račun udeleženca.

FVO je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).

Vsak udeleženec mora po koncu mobilnosti v tujini v roku 30 dneh po prejemu poziva za izpolnitev, izpolniti in oddati spletno evropsko anketo.

AKTUALNI RAZPIS:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – poučevanje (projekt Erasmus+ 2023).

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – usposabljanje (projekt Erasmus+ 2023).

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – poučevanje (projekt Erasmus+ 2022).

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – usposabljanje (projekt Erasmus+ 2022).

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – poučevanje (projekt Erasmus+ 2021).

Razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih – usposabljanje (projekt Erasmus+ 2021).

Kdaj se lahko prijavim?
Zaposleni lahko načrtujete svojo mobilnost glede na svoj urnik in razpoložljivost. Konkretnih datumov za prijavo za zaposlene ni.

Katere dokumente moram oddati pred mobilnostjo?
V kolikor ste že dogovorjeni z gostujočo institucijo, morate v mednarodno pisarno predložiti:

 • prijavni obrazec;
 • vabilo gostujoče institucije (Invitation Letter) ali elektronsko sporočilo iz katerega je razvidno, da vas bodo na gostujoči instituciji sprejeli;
 • sporazum za poučevanje/usposabljanje.

V kolikor še niste dogovorjeni in želite, da prvi stik z gostujočo institucijo vzpostavi koordinator za mednarodno mobilnost, morate v mednarodno pisarno predložiti:

 • prijavni obrazec, kamor navedete vaše želje za mobilnost (navedete lahko največ tri gostujoče institucije);
 • osnutek sporazuma za poučevanje/usaposabljanje iz katerega bo razvidno, kakšne bodo vaše aktivnosti (sporazum se ustrezno dopolni in podpiše po potrditvi  gostujoče institucije).

Se na mobilnost lahko prijavim večkrat?
Lahko. V kolikor so odobrena sredstva s strani nacionalne agencije na voljo in ni prijav za mobilnost s strani ostalih zaposlenih, lahko greste na mobilnost tudi večkrat. Vendar pa imajo pri izbiri prednost tisti, ki se na mobilnost prijavljajo prvič.

Ali lahko mobilnost prestavim?
Zaposleni, ki jim je bila mobilnost odobrema, lahko spremeni datum mobilnosti, pod pogojem, da gostujoča institucija odlog odobri.

Moram posebej zaprostiti za sofinanciranje?
Zaposlenim ni potrebno posebej zaprositi za sofinanciranje. Zaposleni, ki jim je bila mobilnost odobrena, so avtomatično upravičeni do prejema nepovratnih sredstev do porabe sredstev.

Kdaj prejmem finančno dotacijo?
Finančna dotacija se izplača v dveh obrokih. 80 % nepovratnih sredstev se plača pred odhodom, po predložitvi vse potrebne dokumentacije v mednarodno pisarno, preostalih 20 % pa se izplača, po tem ko zaposleni predloži vse zahtevane dokumente po mobilnosti oz. po obračunu dejanskih nastalih stroškov.

Kdo je odgovoren za iskanje nastanitve in urejanje zavarovanja?
Zaposleni so sami odgovorni za iskanje nastanitve in urejanje zavarovanja. Vsaka država in institucija ima lahko svoje lastne postopke, zato se pozanimajte pri kontaktni osebi na gostujoči organizaciji.

Katere dokumente moram oddati po opravljeni mobilnosti?
Vsak zaposleni mora po opravljeni mobilnosti v mednarodno pisarno oddati naslednje dokumente:

 • potrdilo o opravljeni mobilnosti s strani gostujoče institucije (podpisano in ožigosano),
 • poročilo o izvedeni mobilnosti,
 • potrdilo o izvedbi predavanja na tuji instituciji (v primeru poučevanja)
 • Vsak zaposleni mora po opravljeni mobilnosti v računovodstvo oddati naslednje dokumente:
 • izpolnjen potni nalog,
 • poročilo o mobilnosti,
 • račune, ki dokazujejo dejanske stroške mobilnosti.

Poleg teh dokumentov, morajo vsi zaposleni po končani mobilnosti v roku 30 dni izpolniti spletno anketo, ki jo avtomatično posreduje Evropska komisija na elektronski naslov.

MEDNARODNA PISARNA

Lea Komerički Kotnik, vodja mednarodne pisarne
e-naslov: erasmus@fvo.si
lea.komericki.kotnik@fvo.si
Tel.: +386 3 898 64 15

Preskoči na vsebino