Možnosti za sodelovanje

 Za naročnike, ki prihajajo iz gospodarstva (razvojno usmerjena podjetja, proizvodna podjetja, samostojni podjetniki) in negospodarstva nudimo podporo pri razvoju okolju prijaznih izdelkov, storitev in projektov ter izdelujemo:

 • LCA analize,
 • organizacijske, izdelčne in projektne ogljične odtise,
 • poročila o trajnostnem razvoju,
 • načrte razogličenja …,

z namenom optimizacije, primerjave, poročanja kupcu, poročanja lastniku, doseganja ogljične nevtralnosti, pridobivanja okoljskih oznak in za druge namene.

Naše znanje na področju varovanja okolja je interdisciplinarno, kar predstavlja primerjalno prednost in nam omogoča izdelavo različnih in celovitih strokovnih poročil, programov, razvojnih načrtov in drugih okoljskih študij.

Za naročnike, ki prihajajo iz gospodarstva (podjetja, samostojni podjetniki, projektanti) in negospodarstva (Občine, Regionalne razvojne agencije, Ministrstva), izdelujemo:

 • poročila o vplivih na okolje,
 • okoljska poročila,
 • dodatke za presojo sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja,
 • poročila o stanju okolja,
 • občinske programe varstva okolja,
 • druge okoljske študije.

V sklopu znanstveno-raziskovalnih, ciljno raziskovalnih in tržnih projektov izvajamo sistematične raziskave prostoživečih živali, zlasti parkljarjev ter dvoživk.
 
Med tržne projekte, ki so zanimivi za ciljne naročnike (npr. Direkcija RS za infrastrukturo, Družba za avtoceste v RS, projektanti oziroma načrtovalci prometne infrastrukture), uvrščamo:

 • monitoringe učinkovitosti namestitve odvračal na državnih cestah,
 • odvračanje divjadi z avtocest in hitrih cest,
 • monitoringe dvoživk na izbranih odsekih državnih cest.

Zgoraj navedeni projekti prispevajo k zmanjšanju povoza parkljarjev (srnjad, jelenjad, divji  prašič) in dvoživk, prispevajo k večji varnosti voznikov ter omogočajo boljše načrtovanje in izvajanje ukrepov za  zmanjšanje povoza.

V raziskovalno delo fakultete v zadnjih letih uvrščamo tudi okoljsko problematiko mikroplastike.

V okviru različnih projektov:

 • preučujemo prisotnost namerno dodane mikroplastike v izdelkih za širšo uporabo (npr. kozmetika, čistila,…)
 • razvijamo metodologije vzorčenja v okolju za analizo večje mikroplastike (npr. vodna telesa,…),
 • raziskujemo možnosti ekstrakcije plastičnih komponent iz različnih vzorcev.

V sodobnem laboratoriju lahko:

 • z različnimi tehnikami in metodami pripravimo vzorce za analize mikroplastike,
 • z optično mikroskopijo ugotavljamo prisotnost mikroplastike v različnih okoljskih vzorcih,
 • z moderno FT-IR spektrometrijo identificiramo širok spekter plastičnih komponent.

Mladim na temo mikroplastike ponujamo:

 • teoretična izobraževanja,
 • praktična delavnice na terenu in v laboratoriju,
 • organizacijo poletnih šol,
 • dostopna spletna gradiva.
Preskoči na vsebino