Študij v tujini

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.
 
Študij na partnerski instituciji v tujini mora trajati najmanj 2 meseca in lahko traja največ 12 mesecev.
 
Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost koristiti mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Ta pravila veljajo tudi za obdobje mobilnosti, katere se je študent udeležil brez Erasmus dotacije (t.i, »zero grant« študent).
 
Poleg pogojev razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate na razpisana mesta na partnerskih institucijah, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med samim prijavnim postopkom.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Seznam Medinstitucionalnih sporazumov po fakultetah

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+:
 
–   celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti;
–   v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus študija in prakse).
 
Ostali pogoji:

 • Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat.
 • Skupaj s prijavljeno mobilnostjo na razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji na katero bo študent vpisan v času študija v tujini, ne sme preseči maksimuma mesecev v tujini (skupnega trajanja Erasmus študija in prakse). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t.i, »zero grant« študent).
 • Študij na partnerski instituciji lahko/mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.
 • Študent mora bivati kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.
 • Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.
 • Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi obdobje prakse, če je to načrtovano, in je lahko glede na okoliščine različno organizirano, in sicer lahko aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje študijske mobilnosti.

Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement). Priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja oz. usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

FINANČNA DOTACIJA

Nepovratna sredstva programa Erasmus+ so namenjena kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini. Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

 • DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.
 • DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.
 • ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katerega je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen kadar gre za zeleno potovanje.

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2022/2023 za posamezno skupino držav znašajo:

 Dežela gostiteljicaMesečni znesek
(v €)
Dnevni znesek
(v €)
Skupina 1
Države programa z višjimi življenjskimi stroški
Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska67422
Skupina 2
Države programa s srednjimi življenjskimi stroški
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija67422
Skupina 3
Države programa z nižjimi življenjskimi stroški
Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Turčija60620

Dodatek za študente z manj priložnostmi

Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2022/2023 znaša 250 EUR/mesec.

Za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+ lahko zaprosijo študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 8 skupin študentov z manj priložnostmi:

 • Posebne potrebe: telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn.
 • Zdravstvene težave: zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji.
 • Kulturne razlike: posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in kulturni vključenosti itn.
 • Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.), starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir).
 • Ekonomske ovire: ekonomska prikrajšanost, tj nizek življenjski standard, nizek dohodek, in osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn.
 • Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi.
 • Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih potreb posameznika/ce.
 • Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih območjih v tretjih državah itn.

Podpora za vključevanje udeležencev s posebnimi potrebami (PP)

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Fakultete za varstvo okolja.

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

Dodatek za zeleno potovanje

Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 € + do 4 dodatni dnevi za pot.

Dodatna sredstva iz naslova Javnega, štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS določene pogoje, lahko tudi v študijskem letu 2022/2023 zaprosijo za dodatno štipendijo Ad futura.

Dodatna sredstva Ad futura za študijsko leto 2022/2023 znašajo 67,76 EUR/mesec.

DRUGE FINANČNE DOLOČBE

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije bo Fakulteta za varstvo okolja študentom, ki jih bo komisija za mobilnsot potrdila za Erasmus študij v študijskem letu 2022/2023, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije programa Erasmus+, poslala v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti. Študenti bodo prejeli pogodbe ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus aktivnosti v tujini.

Fakulteta za varstvo okolja je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

Spletna jezikovna podpora “Online Linguistic Support” (OLS) ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in jezikovne tečaje za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezikov, ki jih bodo uporabljali v času študija.

Prvi test OLS znotraj novega programskega obdobja je obvezen za vse študente, ki odhajajo na mobilnosti za več kot 14 dni.

Kaj je OLS?

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support – OLS) je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programov Erasmus+. Z OLS lahko preverite svojo trenutno stopnjo znanja jezika, ki ga boste uporabljali v tujini. Rezultati vam ne bodo preprečili sodelovanja v mobilnosti programa Erasmus+ ali Evropske solidarnostne enote, temveč vam bodo omogočili dostop do jezikovnih tečajev OLS! Študenti imajo možnost dostopa do jezikovnih tečajev OLS v svojem jeziku mobilnosti in uradnem lokalnem jeziku države, če je na voljo v okviru spletne jezikovne podpore.

Kaj ponuja?

OLS dopolnjuje neposredno poučevanje in vam omogoča razvoj jezikovnih veščin tudi zunaj učilnice. Ponuja vrsto interaktivnih in privlačnih dejavnosti učenja jezikov, ki pomagajo udeležencem pri učenju novega jezika ali obvladovanju jezika, ki ga že poznajo. Najboljši del je, da je zasnovan posebej za potrebe vsakega udeleženca. To pomeni, da boste lahko uživali v edinstveni izkušnji učenja jezikov.

Uporaba novega OLS je zelo enostavna, udeleženci kliknite TUKAJ  za začetek. Prvi korak je prijava v EU login račun.

Več o tem spletnem jezikovnem orodju najdete na strani EU Academy.

AKTUALNI RAZPISI:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini (projekt Erasmus+ 2023). Razpis 2023-2025; 

Prijavnica 2023-2025

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini (projekt Erasmus+ 2022). Razpis 2022-2024;

Prijavnica 2022-2024

 

V PRIPRAVI

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem izredni študent?
Da, izredni študentje imajo enake pravice do Erasmus izmenjave kot redno vpisani študentje.

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem poleg študija zaposlen/a?
Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Ali se lahko odpravim na Erasmus+ izmenjavo/prakso, če ponavljam letnik?
Eden od pogojev za Erasmus+ izmenjavo ali prakso je aktiven status študenta, tako da vam ponavljanje načeloma ne ogrozi možnosti izmenjave ali prakse.

Ali se lahko v istem študijskem letu udeležim izmenjave na dveh različnih institucijah?
Seveda, na voljo imate do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko študija in/ali praktičnega usposabljanja udeležite tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Do katerih štipendij sem upravičen?
Študent je upravičen do osnovne Erasmus+ finančne dotacije, pod določenimi pogoji pa lahko zaprosi še za:

 • dodatek za študente z manj priložnostmi;
 • podpora za vključevanje za udeležence (PP);
 • dodatek za zeleno potovanje;
 • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura.

Kaj je Learning Agreement (LA) oz. študijski sporazum?
Learning Agreement ali študijski sporazum je dokument, v katerega vpišete predmete, ki jih boste opravljali v tujini (tabela A), in predmete, ki se vam bodo po vrnitvi priznali na matični fakulteti (tabela B). Potrjen mora biti s strani vas, domačega Erasmus+ koordinatorja in tujega Erasmus+ koordinatorja.

Kje si lahko izberem predmete?
Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum.

Koliko kreditnih točk moram med Erasmus+ izmenjavo pridobiti v tujini in koliko mi jih morajo priznati na domači instituciji?
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UNM med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Ali lahko spremenim Learning Agreement, ko sem že na Erasmus+ izmenjavi?
Da, v kolikor se s spremembami strinja Erasmus+ koordinator na matični in koordinator na tuji fakulteti.

Ali se mi bodo zagotovo priznale vse študijske obveznosti?
Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti (Fakulteti za varstvo okolja) priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement). Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Kje si uredim namestitev?
Študent pri partnerski instituciji sam preveri kakšne možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

Ali Erasmus+ izmenjavo lahko naknadno odpovem?
Lahko. Če se odločite, da na Erasmus+ izmenjavo ne boste odšli, pošljite elektronsko pošto z obvestilom o odstopu od izmenjave, skupaj z obrazložitvijo, svojemu koordinatorju na matični univerzi ter tuji instituciji.

Mednarodna pisarna

Lea Komerički Kotnik, vodja mednarodne pisarne
e-naslov: erasmus@fvo.si
lea.komericki.kotnik@fvo.si
Tel.: +386 3 898 64 15

Preskoči na vsebino