Praksa v tujini

Erasmus+ program omogoča opravljanje pripravništva v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Srbija, Severna Makedonija, Norveška in Turčija.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšan učni uspeh;
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena medkulturna zavest;
 • aktivnejša udeležba v družbi;
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Srbija, Severna Makedonija, Norveška in Turčija.

Mobilnost se LAHKO izvede na javni ali zasebni organizaciji, ki je aktivna na trgu dela ali v izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:

 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • visokošolska institucija (univerza), ki sodeluje v programu Erasmus+.

Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovori o datumu začetka prakse.

Pri iskanju organizacije za opravljanje Erasmus+ prakse si lahko pomagate z različnimi spletnimi stranmi, kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini:

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti FVO, ki imajo celoten čas praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti FVO in
 • diplomanti FVO, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija ali v času absolventa (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so.

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki v času dosedanjega študija na isti stopnji še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ (vključno z udeležbo na Erasmus+ mobilnosti med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami – Mednarodna kreditna mobilnost). Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega obdobja praktičnega usposabljanja, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t. i. zero grant študenti).

Strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta “Learning Agreement for Traineeship”. Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar je to mogoče.

Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini.


OBDOBJE MOBILNOSTI

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste mobilnosti.

Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ 12 mesecev po tem, ko študent diplomira.

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis.

FINANČNA DOTACIJA

Nepovratna sredstva programa Erasmus+ so namenjena kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini. Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

 • DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.
 • DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.
 • ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katerega je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen kadar gre za zeleno potovanje.

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2022/2023 za posamezno skupino držav znašajo:

 Dežela gostiteljicaMesečni znesek (v €)Dnevni znesek (v €)
Skupina 1
Države programa z višjimi življenjskimi stroški
Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska67422
Skupina 2
Države programa s srednjimi življenjskimi stroški
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija67422
Skupina 3
Države programa z nižjimi življenjskimi stroški
Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Turčija60620

DODATKI

Dodatek za prakse iz programa Erasmus+

Študenti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 150 EUR na mesec.

Dodatna štipendija za študente iz okolij z manj možnostmi

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki bodo skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo poslali originalno odločbo Centra za socialno delo, pridobijo dodatna sredstva programa Erasmus+ v višini 250,00 EUR na mesec.
Študent je upravičen do dododatka v primeru, da študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed naslednjih socialnih pravic:

 • državno štipendijo,
 • varstveni dodatek,
 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč ali
 • dodatek za velike družine.

V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.

Ta dodatna štipendija bo lahko študentu odobrena le v primeru, če bodo na dan prejema študentove popolne prošnje še na voljo finančna sredstva.

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami, Erasmus+ kontaktni osebi na FVO in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 € + do 4 dodatni dnevi za pot.

DRUGE FINANČNE DOLOČBE

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije bo Univerza v Novem mestu študentom, ki jih bodo fakultete potrdile za Erasmus študij v študijskem letu 2022/2023, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije programa Erasmus+, poslala v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti. Študenti bodo prejeli pogodbe ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus aktivnosti v tujini.

Fakulteta za varstvo okolja je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

Spletna jezikovna podpora “Online Linguistic Support” (OLS) ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in jezikovne tečaje za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezikov, ki jih bodo uporabljali v času študija.

Prvi test OLS znotraj novega programskega obdobja je obvezen za vse študente, ki odhajajo na mobilnosti za več kot 14 dni.

Kaj je OLS?

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support – OLS) je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programov Erasmus+. Z OLS lahko preverite svojo trenutno stopnjo znanja jezika, ki ga boste uporabljali v tujini. Rezultati vam ne bodo preprečili sodelovanja v mobilnosti programa Erasmus+ ali Evropske solidarnostne enote, temveč vam bodo omogočili dostop do jezikovnih tečajev OLS! Študenti imajo možnost dostopa do jezikovnih tečajev OLS v svojem jeziku mobilnosti in uradnem lokalnem jeziku države, če je na voljo v okviru spletne jezikovne podpore.

Kaj ponuja?

 • OLS dopolnjuje neposredno poučevanje in vam omogoča razvoj jezikovnih veščin tudi zunaj učilnice. Ponuja vrsto interaktivnih in privlačnih dejavnosti učenja jezikov, ki pomagajo udeležencem pri učenju novega jezika ali obvladovanju jezika, ki ga že poznajo. Najboljši del je, da je zasnovan posebej za potrebe vsakega udeleženca. To pomeni, da boste lahko uživali v edinstveni izkušnji učenja jezikov.
 • Uporaba novega OLS je zelo enostavna, udeleženci kliknite TUKAJ za začetek. Prvi korak je prijava v EU login račun.
 • Več o tem spletnem jezikovnem orodju najdete na strani EU Academy.
 • Prijavni obrazec za prakso
 • Študijski sporazum – Learning Agreement Student mobility for Studies
 • Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma (ENG)
 • Prošnja za pridobitev finančne dotacije
 • Vloga za dodelitev dodatnih sredstev (PP)
 • Certifikat usposabljanja
 • Študentska listina Erasmus+
 • Letak Zeleni Erasmus+
 • Častna izjava – Zeleno potovanje

Koristne povezave:

AKTUALNI RAZPISI:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini (projekt Erasmus+ 2023)

Razpis 2023-2025

Prijavnica 2022-2024

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini (projekt Erasmus+ 2022)

Razpis 2022-2024

Prijavnica 2022-2024

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini (projekt Erasmus+ 2021)

Razpis 2021-2023;

Sprememba razpisa;

Prijavnica 2021-2023

 

V PRIPRAVI

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem poleg študija zaposlen/a?
Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Diplomiral/a sem aprila. Ali se še lahko prijavim na prakso?
Študenti imajo pravico do opravljanja prakse tudi eno leto po datumu diplomiranja. V tem primeru imajo vsi študenti (kljub diplomiranju) veljaven status do 30. 9. v letu, zato se lahko prijavijo do konca veljavnosti statusa na fakulteti. Vendar morajo vedeti, da se eno leto (v tem primeru) izteče aprila naslednje leto in meseci za opravljanje prakse se že pričnejo odštevati.

Ali se lahko prijavim na prakso, če vem, da bom kasneje diplomiral in v vmesnem obdobju status izgubim?
Na prakso se morate vedno prijaviti, ko še imate veljaven status – torej do 30. 9. v letu. Status pa morate imeti veljaven tudi v obdobju opravljanja prakse, drugače prakse ne morete opravljati.
V kolikor izgubite status, ker vam manjka le diploma in veste, da boste čez nekaj mesecev diplomirali, se morate na prakso prijaviti do konca septembra, aktivnosti opravljanja prakse pa morate načrtovati v predvidenem obdobju, ko boste mladi diplomant.

Kaj storim, če se mi datum prakse prestavi in sem že oddal potrjeno dokumentacijo?
V kolikor pride do spremembe datuma pred začetkom mobilnosti in s strani univerze še niste prejeli pogodbe (tudi če ste jo, bi vam uredili novo), se morate osebno zglasiti v mednarodni pisarni, da s podpisom jamčite za navedene spremembe in priložite še mail, kot pisno dokazilo, da je dogovorjeno drugače.
Če pa ste že na mobilnosti in pride do odstopanja zaključka mobilnosti, pa imate možnost – ali prakso podaljšate (pošljemo vam novo pogodbo, ki jo ustrezno podpišete) – ali pa se vam priznava prvotni terminski plan, za preostali del prakse pa niste upravičeni do Erasmus dotacije.

OLS jezikovni tečaj sem opravil pri prvi mobilnosti, ali ga moram rešiti pri vsaki novi mobilnosti?
Jezikovni tečaj je obvezni del vaše mobilnosti, zato ga morate izpolniti ob vsaki novi mobilnosti. Četudi je izbran vedno isti jezik, ga morate rešiti vedno znova.

Mednarodna pisarna

Lea Komerički Kotnik, vodja mednarodne pisarne
e-naslov: erasmus@fvo.si
lea.komericki.kotnik@fvo.si
Tel.: +386 3 898 64 15

Preskoči na vsebino