Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje študentov je sestavni del visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije na Fakulteti za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: FVO). Praktično usposabljanje predvideva izvedbo prakse v obsegu 400 ur (50 delovnih dni) v 3. letniku. Čas praktičnega usposabljanja se lahko skrajša za udeležbo na vnaprej določenih seminarjih, ki jih razpiše in izvede FVO. Opravljeno praktično usposabljanje je pogoj za dokončanje študija. Študenti so ga dolžni opraviti v skladu s študijskim programom, najkasneje do konca študijskega leta.
 
 
Za izvedbo praktičnega usposabljanja se študenti dogovorijo neposredno z gospodarsko družbo ali drugo institucijo oziroma organizacijo. V primeru, da pri iskanju izvajalca niso uspešni, lahko poiščejo pomoč na FVO, pri koordinatorju praktičnega usposabljanja. 


Izvedba praktičnega usposabljanja 

Vse informacije o izvajanju praktičnega usposabljanja študenti dobijo pri koordinatorju praktičnega usposabljanja ali v referatu FVO. Vsi potrebni obrazci za izvedbo praktičnega usposabljanja so dostopni na spletni strani FVO. 
 
Študent prijavi praktično usposabljanje na FVO z izpolnitvijo obrazca Prijava na praktično usposabljanje.
 
Za izvedbo praktičnega usposabljanja je potrebno pred pričetkom skleniti pogodbo med FVO, gospodarsko družbo ali drugo institucijo oziroma organizacijo in študentom v treh enakovrednih izvodih. Pogodbo pripravi koordinator praktičnega usposabljanja. Obvezni prilogi pogodbe sta Program praktičnega usposabljanja, ki ga pripravi izvajalec praktičnega usposabljanja ter Splošne in specifične kompetence pridobljene s študijem na FVO, ki jih priloži koordinator praktičnega usposabljanja in so osnova za pripravo programa praktičnega usposabljanja.
 
Študent ima za izvajanje praktičnega usposabljanja dva mentorja: 
  • delovnega, ga določi izvajalec praktičnega usposabljanja in 
  • pedagoškega, ki ga izbere študent med pedagoškimi delavci FVO. 
Delovni čas študenta na praktičnem usposabljanju je enak delovnemu času, ki velja za vse druge člane kolektiva. Študent je dolžan upoštevati navodila obeh mentorjev, spoštovati delovni red v organizaciji izvajanja praktičnega usposabljanja, skrbeti za osebno varnost in varnost sodelavcev pri delu ter za ugled FVO.
 
Študent vodi in izdela dnevnik praktičnega usposabljanja. Oblika in dolžina dnevnika nista predpisani. 
 
Vse izjeme pri izvedbi praktičnega usposabljanja obravnava Komisija za študentske zadeve. 


Zagovor opravljenega praktičnega usposabljanja 

Izvajalec praktičnega usposabljanja ob koncu prakse izpolni obrazec Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju. 
 
Študent izdela 3 dokumente: Projektno nalogo, Povzetek projektne naloge, Dnevnik praktičnega usposabljanja, ki jih pred zagovorom odda pedagoškemu mentorju.
 
Projektna naloga mora obsegati najmanj pet tipkanih strani in mora biti izdelana v skladu z navodili za izdelavo seminarske naloge. Projektna naloga mora imeti naslov, ki ji ga določi študent sam, glede na temo praktičnega usposabljanja. 
 
Povzetek projektne naloge obsega največ eno tipkano stran. 
 
Projektno nalogo, Povzetek projektne naloge in dnevnik odda študent pedagoškemu mentorju. Koordinatorju praktičnega usposabljanja pa poleg Projektne naloge, Povzetka projektne naloge in dnevnika še priloge (Prijava na praktično usposabljanje, Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, anketni vprašalnik za študente in anketni vprašalnik za delovne mentorje), in sicer najmanj teden dni pred zagovorom projektne naloge. 
 
Študent svoje delo predstavi na ustnem zagovoru v prisotnosti pedagoškega mentorja in koordinatorja praktičnega usposabljanja. 
 
Po uspešno opravljenem zagovoru koordinator praktičnega usposabljanja vpiše pridobljenih 20  kreditnih točk (KT) in oceno v indeks. Ocena je sestavljena iz ocen vsebine, uporabnosti, jezika, predstavitve in zagovora. 
 


Priznavanje praktičnega usposabljanja 

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti lahko študenti zaprosijo za priznanje praktičnega usposabljanja. 
 
Študentu se lahko praktično usposabljanje prizna na osnovi dokazljive enoletne zaposlitve na delovnem mestu z ustreznimi delovnimi nalogami, ki so vsebinsko povezane s študijskim programom Varstvo okolja in ekotehnologije. Delovne izkušnje na ustreznem strokovnem področju morajo biti pridobljene v zadnjih petih letih. 
Podlaga za priznavanje praktičnega usposabljanja je potrdilo delodajalca o delu na ustreznem delovnem mestu. Iz potrdila morata biti razvidna tudi čas in obseg dela. Na podlagi ustreznega števila let delovnih izkušenj na strokovnem področju in strokovnih referenc, ki jih kandidat izkazuje s potrdilom, se lahko kandidatu delno prizna praktično usposabljanje kot opravljena obveznost znotraj študijskega programa. 
 
Kandidat mora oddati v referat FVO prošnjo za priznanje praktičnega usposabljanja. O prošnji na podlagi mnenja koordinatorja praktičnega usposabljanja odloči Komisija za študentske zadeve FVO. Prošnji morajo biti priložena dokazila, in sicer: potrdilo delodajalca o delu na ustreznem delovnem mestu in opis delovnih izkušenj, ki jih kandidat želi uveljaviti. 
 
V primeru pozitivno rešene vloge si mora kandidat v skladu z Navodili za izvedbo praktičnega usposabljanja pridobiti pedagoškega mentorja, izdelati Projektno nalogo in Povzetek projektne naloge ter jo zagovarjati. Uspešen zagovor Projektne naloge pomeni priznanje s študijskim programom določenega števila KT za opravljeno praktično usposabljanje.
 

Obrazci

Koordinatorica praktičnega usposabljanja: Lea Komerički Kotnik