Pogoji za vpis

  • kdor je zaključil študijski program 1. stopnje s študijskih področij (1) izobraževalnih ved, (2) družbenih ved, (4) naravoslovnih ved, tehniških ved, (6) kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, (5) zdravstva in sociale ter študijskega področja storitev (8), podpodročja varstvo okolja (85) v obsegu najmanj 180 ECTS kreditnih točk.
  • kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem iz prejšnjega stavka, naslovijo na študijsko komisijo prošnjo za vpis. Glede na usmeritev predhodnega študija, določi študijska komisija kandidatu dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so se izobraževali v tujini, skladno z zgoraj navedenimi pogoji.

Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh pri diplomskem delu oz. se upošteva povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov. Povprečna ocena na zadnjem končanem študiju se vrednoti z 80% točk, ocena diplomskega dela pa 20% točk.
 
Število vpisnih mest:

  • redni študij: 10
  • izredni študij: 35

Pogoji za prehode med programi

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa

Po merilih za prehode se zaradi specifičnosti predmetnika v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije neposredno ne morejo vpisati diplomanti nobenega univerzitetnega študijskega progama, sprejetega pred 11. 6. 2004, razen univerzitetnega študijskega programa Okolje Fakultete za znanosti v okolju Univerze v Novi Gorici.

O prehodu v študijski program iz drugih študijskih programov bo odločala Komisija za študijske zadeve FVO na podlagi pisne prošnje študenta, pri čemer bo upoštevala določila Zakona o visokem šolstvu ter Merila za prehode med študijskimi programi. Pri tem se bodo ugotavljale študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo. Študent bo predložil uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Komisija za študijske zadeve bo individualno preučila in določila obveznosti, ki jih mora študent opraviti, da zaključi študijski program 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije.

Zaključek študija

Študij bo končal vsak, kdor bo opravil vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbral najmanj 120 ECTS.

Način izvajanja študija

Redni in izredni študij.

Kraj izvajanja študija

Velenje.

Kraj izvajanja študija

Višino šolnine določi Upravni odbor FVO vsako leto do konca meseca junija.