Pogoji za napredovanje

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom FVO določene obveznosti.

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent bo lahko na magistrskem študijskem programu napredoval v drugi letnik, če bo zbral 42 kreditnih točk prvega letnika, pri čemer mora opraviti vse obveznosti pri obveznih predmetih prvega letnika oz. vse obvezne predmete 1. letnika. Študent lahko napreduje v višji letnik tudi, če ima izpolnjeno več kot polovico študijskih obveznosti, če iz upravičenih razlogov ni opravil vseh študijskih obveznosti iz prvega odstavka. Upravičeni razlogi so določeni v Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa FVO. Za študenta, ki 1. letnik ponavlja, veljajo enaki pogoji za napredovanje v 2. letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Pogoji za ponavljanje letnika:

Študent bo lahko v času študija enkrat ponavljal letnik zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Ponavljanje letnika bo odobrila Komisija za študijske zadeve na FVO študentu, ki je bil prvič vpisan v tekočem študijskem letu in je zbral najmanj 30 kreditnih točk vpisanega letnika. Drugega letnika magistrskega študija študent praviloma ne ponavlja.
Ponavljanje letnika in podaljšanje statusa se odobri na študentovo prošnjo.

Ponavljanje letnika, če niso izpolnjeni pogoji:

Ponavljanje letnika lahko odobri Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico (30 ECTS) študijskih obveznosti, če so nastopili upravičeni razlogi. Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je dopustna pritožba na Senat FVO. Odločba Senata FVO glede pritožbe študentov je dokončna (Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa FVO).

Podaljšanje statusa študenta:

Iz opravičljivih razlogov bo lahko Komisija za študijske zadeve FVO študentu, ki ne izpolnjuje pogojev glede obsega opravljenih študijskih obveznosti za napredovanje, pravico do ponavljanja letnika pa je že izkoristil, podaljšala status študenta. Opravičljivi razlogi so opredeljeni v Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje statusa FVO. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Redni in izredni študij.

Velenje.