Objava v reviji Nature Ecology and Evolution

Prof. dr. Elena Bužan je skupaj s soavtorji v zelo ugledni znanstveni reviji Nature Ecology and Evolution, s faktorjem vpliva 19,1, nedavno objavila članek z naslovom »Monitoring of species’ genetic diversity in Europe varies greatly and overlooks potential climate change impacts«.

Kljub temu, da je genetska raznolikost ključna za prilagajanje vrst podnebnim spremembam, se intenzivnost genetskega monitoringa/raziskav prostoživečih živali in rastlin med evropskimi državami ter tudi med vrstami močno razlikuje. Objavljena študija opozarja, da so sedanji programi za spremljanje genetske raznolikosti v Evropi nepopolni in nezadostni. Avtorji zato predlagajo identifikacijo na podnebne spremembe občutljivih vrst in njihov genetski monitoring vzdolž temperaturnega gradienta. Dosedanje raziskave genetske variabilnosti so se namreč večinoma osredotočale na vrste, ki so zaradi različnih vzrokov bolj atraktivne za financiranje (npr. velike zveri), vendar jih zaradi njihove večje ekološke plastičnosti (so »temperaturni generalisti«) podnebne spremembe ogrožajo manj kot številne druge vrste (npr. dvoživke, nekatere drevesne vrste, gorski parkljarji).

Več o raziskavi preberite na: https://www.nature.com/articles/s41559-023-02260-0  in v kratkem povzetku za javnost.

Stopnja monitoringa genetske raznolikosti (GME) z namenom varstva in/ali upravljanja populacij različnih taksonov v Evropi.