Ker ima narava vedno prav, je treba z njo znati sodelovati

Odziv na številne okoljske izzive mora temeljiti na znanju in stroki, zato potrebujemo strokovnjake, ki bodo tem izzivom kos. 

Še nedavno smo na pojem varstva okolja gledali predvsem z vidika onesnaževanja, danes pa ga obravnavamo bistveno širše. Onesnaževanje naravnih virov, ravnanje z odpadki, razvoj okolju prijaznih izdelkov, podnebne spremembe in njihove posledice, upravljanje s populacijami prostoživečih živali… vse to so zgolj nekatera področja, ki sodijo v kontekst varovanja okolja. V času, ko se povečuje tudi politična vrednost varovanja okolja je še posebej pomembno, da odzivi družbe na številne okoljske izzive temeljijo na znanju in stroki.

Skrb za okolje postaja vse pomembnejša, zato potrebujemo tudi nove poklice in strokovnjake, ki bodo temu kos. Diplomski in magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije ponujata prava znanja za to. Ker je področje naravovarstva in okoljevarstva zelo široko, sta študijska programa interdisciplinarna in praktično naravnana. Poglobljeno razumevanje okoljskih sistemov, ekotehnologij in trajnostnih pristopov so znanja, ki jih študentje pridobijo.

Preveč odpadkov, premalo energije, omejeni naravni viri

Odpadkov je preveč, energije je premalo, naravni viri so omejeni, kaj se dogaja z našim podnebjem, vremenom, kako naj se proizvodna podjetja prilagodijo zaostreni zakonodaji na področju varstva okolja in zahtevam kupcev po ogljični nevtralnosti, kam s komunalnim blatom in nevarnimi kemikalijami, kako čistimo odpadno vodo, kako ščitimo biotsko pestrost, kaj je v resnici bio, eko in trajnostno?

Strokovne odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja daje študij na Fakulteti za varstvo okolja. Okoljski problemi so se lokalno in globalno tako nakopičili, da nujno potrebujemo znanje za njihovo ustrezno reševanje. Hkrati so tako raznovrstni in mnogoteri, da zahtevajo interdisciplinarno obravnavo. In ravno to je odlika študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije, ki študentu ponudi temeljna okoljevarstvena in naravovarstvena znanja, ter nadgradnjo s terenskimi izkušnjami, s poznavanjem strokovnih računalniških programov, vodenja projektov, okoljske zakonodaje, komunikacije in poslovnih kompetenc.

Takšne diplomante želijo zaposliti gospodarske družbe in podjetja, ki potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje, razvijajo okolju prijazne izdelke, storitve ali tehnologije, želijo povečati družbeno odgovornost delovanja, smotrno morajo ravnati z nevarnimi snovmi in odpadki; ukvarjajo se z zbiranjem, obdelavo, reciklažo ali odstranjevanjem odpadkov, izvajajo okoljski monitoring ali pripravljajo okoljsko dokumentacijo za prostorske in druge načrte, posege z vplivi na okolje, posege v varovana območja, javne institucije za izvajanje upravnih in nadzornih nalog na področju varstva okolja in urejanja prostora, upravljavci zavarovanih območij, razvojno-raziskovalne inštitucije, komunalna podjetja, upravljavci čistilnih naprav, centri za ravnanje z odpadki, izvajalcih sanacije degradiranih območij, ekološke kmetije, eko turizem, urbanistični zavodi, izvajalcih energetskih obnov, nevladne organizacije.

Na Fakulteti za varstvo okolja študentje študirajo v sodobnih, odlično opremljenih prostorih, pa tudi na terenu. Znanje prejemajo od profesorjev, ki so izvrstni strokovnjaki na svojih področjih. Možnost imajo sodelovati pri projektih, prejmejo podporo pri načrtovanju kariere in uresničevanju podjetniških idej. S štipendijo lahko po znanje in izkušnje za nekaj mesecev odidejo tudi v tujino.

Naši diplomanti si z dejavnim osebnim odnosom in s kritičnim strokovnim pristopom prizadevajo za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Ko govorimo o izkoriščanju naravnih virov, razvoju trajnostnih izdelkov, krožnem gospodarstvu, ravnanju z odpadki, zavarovanih območjih, čiščenju voda, pravilni rabi tal, monitoringu, pripravi okoljske dokumentacije ipd., so diplomanti Fakultete za varstvo okolja tisti, ki na delovnih mestih znajo najti prave rešitve.