Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske

Naslov projekta: Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske 

Vrsta projekta: Ciljni raziskovalni program 

Šifra projekta: V1-2372

Vodja projekta: prof. dr. Boštjan Pokorny

Vodilna institucija:

Partnerske institucije: 

(So)financiranje projekta: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna; Ministrstvo za obrambo RS (MORS)

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 10. 2023 – 30.9.2025)

Opis projekta:

Vojaška dejavnost v mirnem času (vojaške vaje, različna usposabljanja itd.) tako neposredno kot posredno vpliva na okolje, vključno z lokalnim prebivalstvom. Enega pomembnejših vplivov predstavljajo tveganja zaradi okoljskih in naravnih nesreč. Z namenom zmanjšanja možnosti nastanka tovrstnih incidenčnih dogodkov bomo opraviti pregled, analizo in kritično vrednotili vojaško dejavnost, še posebej njen tisti del, pri katerem prihaja do manipulacije z nevarnimi snovmi. V prvi fazi se bodo, z vidikov vplivov na okolje, evidentirala območja delovanja SV in ocenila možnosti nastanka okoljskih in naravnih nesreč. V nadaljevanju bodo opredeljeni potencialni vplivi in tveganja pri manipulaciji z nevarnimi snovmi na območju delovanja SV. Na podlagi dobljenih rezultatov bodo oblikovane usmeritve za preprečevanje in zmanjšanje okoljske škode ter protokola ravnanja ob okoljskih in naravnih nesrečah na območju delovanja SV.

Glavni cilji predlaganega projekta so: (i) Kvalitativno in kvantitativno analizirati tuje in domače raziskave, povezane z vplivi vojaške dejavnosti v mirnem času na naravno in družbeno okolje; (ii) pregledati območja v upravljanju SV z vidika vrste in obsega vojaške dejavnosti, ki na njih poteka; (iii) pregledati stanje naravnega in družbenega okolja na območju delovanja SV; (iv) analizirati obstoječe stanje (obremenjenosti, onesnaženosti) okoljskih segmentov na podlagi preteklih monitoringov in raziskav ter (v) nadgraditi monitoring stanja okolja na območju delovanja SV z območji, ki do sedaj vanj niso bila vključena.

Preskoči na vsebino