PLASTICS REVOLUTION FOR EUROPEAN REGIONS - PLASTIX

Naslov: Plastics Revolution for European Regions – PLASTIX

Koordinator (vodilni partner):

Partnerske institucije:

Vodja projekta na FVO: pred. Nataša Uranjek, univ. dipl. inž. kem. inž.

Financer projekta: Interreg Europe je program medregionalnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropska unija. Evropska unija si prizadeva zmanjšati razlike v stopnjah razvoja, rasti in kakovosti življenja v evropskih regijah in med njimi. Sedanji program prispeva k temu cilju in traja od leta 2021 do 2027.

Trajanje projekta: od marca 2023 do junija 2027

Novice:

Fakulteta za varstvo okolja (FVO) in Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA) 5. in 6. marca 2024 v Velenju organizirata 3. regijski partnerski obisk OSDD Slovenija (On Site Deep Dive).

V torek, 5. marca 2024, bo od 9. ure dalje, organiziran poseben »Odprti seminar«, na katerem bodo poleg partnerjev in njihovih gostov sodelovali tudi zainteresirani posamezniki iz vrst gospodarstva, različnih interesnih skupin in širše javnosti. Dogajanje bo zelo poučno in zanimivo.

_____________________________


Fakulteta za varstvo okolja se je zadnji teden novembra skupaj z Razvojno agencijo Savinjsko-Šaleške regije udeležila drugega medregionalnega poglobljenega seminarja v okviru projekta PLASTIX (Plastics Revolution for European Regions) programa Interreg Europe, ki ga je projektni partner ACCIO organiziral v Barceloni.

Več: TUKAJ

Opis projekta:

PLASTIX omogoča industrijski prehod v gospodarstvo, gospodarno z viri, rast krožnega gospodarstva in ekološke inovacije v sodelujočih in drugih evropskih regijah. Projekt se spopada z naraščajočim problemom plastičnih odpadkov, njihove možnosti recikliranja in zamenljivosti kot del prehoda na bolj krožno gospodarstvo. Vse evropske regije se soočajo s podobnimi izzivi glede plastike: poraba ogromnih količin plastike, njena možnost recikliranja, ponovne uporabe in zamenljivosti z biološkimi surovinami ter mikroplastika, so vprašanja, ki jih je potrebno rešiti.

Poleg tega odpadna plastika povzroča tudi podnebne spremembe.

Evropske regije igrajo pomembno vlogo pri odzivanju na izzive plastike s prilagajanjem svojih politik ter naložb v inovacije in trajnost v smeri bolj trajnostnega in krožnega plastičnega gospodarstva in s tem povezavo do regionalnih inovacij in naravnih ekosistemov. Večina evropskih regij se v svojih razvojnih politikah osredotoča na krožno gospodarstvo, zato je nujno in velikega pomena, pa tudi kompleksnost izziva krožnosti in plastike, poudariti potrebo in priložnosti za medregionalno izmenjavo. Projekt temelji in tesno prispeva k evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu (2018) in novemu akcijskemu načrtu EU za krožno gospodarstvo (2020). V skladu s temi politikami EU se projekt osredotoča in sodeluje s celotno krožno vrednostno verigo za plastiko v partnerskih regijah – od akterjev raziskav in razvoja ter proizvajalcev, do uporabnikov in predelovalcev.

S prepoznavanjem dobrih praks in novih rešitev z medregionalno izmenjavo in soustvarjanjem želi projekt pomagati oblikovalcem regionalnih politik izboljšati in ustvariti politične mehanizme, ki olajšajo industrijski prehod v gospodarstvo, gospodarno z viri. Kot glavni rezultat projekta so obravnavani instrumenti regionalne politike posodobljeni na boljše – in hitrejše – olajšati prehod v družbo, v kateri je uporaba plastike trajnostna.

Tema naslovljena v projektu: plastika

Projekt se ukvarja z naraščajočim problemom plastičnih odpadkov, njihove možnosti recikliranja in zamenljivosti, kot del prehoda v bolj krožno gospodarstvo. Premik k uspešnejšemu in trajnostnemu gospodarstvu s plastiko, zahteva zaveze za ukrepe in mobilizacijo v vseh sektorjih in ravneh, vključno z regionalno ravnjo.

Plastika je pomemben material v našem gospodarstvu, plastični izdelki pa nam lajšajo vsakdan. Zaradi njihove kratke življenjske dobe in linearne ekonomičnosti ne uspemo zajeti ekonomskih koristi bolj “krožnega” pristopa k plastiki, ki škoduje okolju. Manj kot 30 % plastičnih odpadkov (26 milijonov ton, proizvedenih letno v Evropi) se zbere za recikliranje, zato potencial za recikliranje še vedno ostaja velik – neizkoriščen. V primerjavi z drugimi materiali, kot so papir, steklo ali kovina, sta ponovna uporaba in recikliranje izrabljene plastike zelo nizka. Na svetovni ravni je najbolj viden problem uporabljena plastika – smeti, ki končajo v oceanih.

Vse evropske regije se soočajo s podobnimi izzivi na področju plastike, s katerimi se lahko spopadejo s svojimi regionalnimi razvojnimi politikami o inovacijah in trajnosti (zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom), podnebni ukrepi in regionalno načrtovanje: poraba ogromnih količin plastike, njena možnost recikliranja, ponovne uporabe in zamenjave z biološkimi surovinami ter mikroplastika je problem, ki ga je potrebo rešiti. Poleg tega odpadna plastika povzroča tudi podnebne spremembe, saj veliko odpadne plastike konča v oceanih, rekah in jezerih, kjer se sprostijo toplogredni plini, ki se počasi razgradijo. To je tudi izziv za biotsko raznovrstnost in nevarnost za živali in rastline, katerih habitati so onesnaženi s plastičnimi odpadki.

Evropske regije imajo pomembno vlogo pri odzivanju na te izzive z uporabo in prilagajanjem svojih politik ter naložb v inovacije in trajnost, v smeri trajnostnega in krožnega plastičnega gospodarstva in z njimi povezanimi regionalnimi inovacijami in naravnimi ekosistemi.

Zaradi svoje vseevropske narave ter tesne povezanosti in pomena za področje in kontekst regionalne politike ima razvoj bolj trajnostnega in krožnega plastičnega gospodarstva zelo velik pomen kohezijske politike EU. Večina evropskih regij se v svojih razvojnih politikah osredotoča na krožno gospodarstvo ter na nujnost in velik pomen ter kompleksnosti. Izziva krožnosti in plastike poudarjata potrebo in priložnosti za medregionalno izmenjavo.

Projekt temelji na evropski strategiji za plastiko in tesno prispeva k njej krožno gospodarstvo (2018) in novi akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (2020). V teh politikah je priznana pomembna vloga kohezijske politike za razvoj zmogljivosti EU za recikliranje (plastike).

Poudarjajo pametno, trajnostno in vključujočo rast kot način za premagovanje strukturnih slabosti v evropskem gospodarstvu, za izboljšanje njegove konkurenčnosti in produktivnosti in podpirajo trajnostno socialno tržno gospodarstvo.

Natančneje, s prepoznavanjem dobrih praks in novih rešitev prek medregionalne izmenjave in soustvarjanja je cilj projekta pomagati oblikovalcem regionalnih politik pri izboljšanju in ustvarjanju politik.

Prepoznati mehanizme, ki olajšajo industrijski prehod na gospodarstvo, gospodarno z viri, ter izboljšano učinkovitejšo tehnologijo in storitve zbiranja in recikliranja plastike.

Cilj je izboljšati instrumente politike za boljše sodelovanje in izmenjavo praks med regionalnimi grozdi in akterji inovacij po vsej EU, izboljšanje zmogljivosti podjetjem in raziskovalnim inštitutom za vstop na obstoječe in nove trge ter za razvoj novih plastičnih izdelkov in storitev na osnovi biomase, na podlagi Evropske strategije za plastiko.

Končno skozi izboljšave politik, projekt spodbuja ekološke inovacije podjetij in MSP, da bi plastiko in plastične izdelke lažje reciklirali, da bi podprli zamenjavo plastike za enkratno uporabo z bio materialov in iskali nove inovacije na tem področju.

Projektni pristop v sklopu PLASTIX projekta:

Medregionalni učni proces bo temeljil na metodologiji Learn-Connect-Demonstrate-Commercialise, razvit s postopkom učenja/politike On-Site Deep Dive (OSDD).

Medregionalni učni proces se bo osredotočil in obravnaval naslednja glavna področja/vprašanja projekta kot so: Rešitve za recikliranje plastike in preprečevanje nastajanja odpadkov; Novi materiali in izdelki, ki temeljijo na bioekonomiji; Poslovne inovacije; Matrike krožnega gospodarstva, povezane z instrumenti politike; Ozaveščanje o okoljskih in družbenih vidikih.

Glavne dejavnosti za medregionalno učenje in izmenjavo bodo obiski OSDD v partnerske regije, kjer vsak partner enkrat prevzame vlogo gostitelja in pripravi 3-dnevni program učenja v skladu s ciljnimi učnimi cilji iz drugih partnerskih regij.

Vsak obisk OSDD je sestavljen iz treh poddejavnosti: javnega seminarja (0,5 dneva), obiskov na kraju samem (0,5 dneva) ter seja/konferenca pospeševalnika politike in skupnega soustvarjanja (2 dneva), ki lahko ima zunanje moderatorje.

Seminarji in obiski bodo odprti za javnost, zato se na ta način okrepljeno prenašajo znanja in nova medregijska sodelovanja.

Povratne informacije od vsakega OSDD bodo zbrane s strani vseh udeležencev in vsak gostiteljski partner bo napisal svoje poročilo o spoznanjih in izkušnjah, ter o tem, kako je obisk olajšal politiko in doprinesel k izboljšavam.

Cilji projekta:

Glavni cilj ORP 2021–2027 je preoblikovati naše regionalno gospodarstvo v zeleno gospodarstvo skupaj z zelenimi delovnimi mesti in si prizadevati za splošno blaginjo. Prehod v krožno gospodarstvo SAŠA regije temelji na inovativnem pristopu in izboljšanem ravnanju z odpadki. Naše projektno načrtovane aktivnosti bodo prispevale k obema (od 15) strateškima ciljema za nizkoogljično, zeleno in povezano SAŠA regijo 2030, saj bodo izsledki raziskav pomembno prispevali k ohranjanju in izboljšanju okolja ; osredotočili se bomo na vodno okolje in zmanjšanje odpadkov. Cilj je preučiti obremenjevanje vodnega okolja s plastiko v regiji, ter razviti metodologijo spremljanja plastike in mikroplastike v vodnih virih in njihovih obrežjih kot posledica antropogenih dejavnosti.

Spletna stran projekta: https://interregeurope.eu/plastix

Preskoči na vsebino