Knjižne zbirke:

Fakulteta za varstvo okolja izdaja dve knjižni zbirki:

– Ekotehnologije in trajnostni razvoj 1

Monografije iz te zbirke predstavljajo rezultate znanstveno raziskovalnega dela sodelavcev FVO. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem in tistim, ki želijo nadgraditi znanje o okoljskih procesih, spoznati sodobne raziskovalne izkušnje in praktične primere zelenih tehnologij in trajnostnih okoljskih rešitev.

Doslej izšlo:

  1. Špeh Natalija: Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline; Velenje, 2009
  2. Roš Milenko, Zupančič D. Gregor: Čiščenje odpadnih voda; Velenje, 2010
  3. Sedmak Bojan, Svirčev Zorica: Cijanobakterije i njihovi toksini – ekološki i toksikološki rizici i cvetanje cijanobakteriji u Srbiji; Velenje, 2011
  4. Nikola Holeček: Hrup in protihrupne tehnologije pri aparatih v domačem okolju. Velenje, 2017

– Ekotehnologije in trajnostni razvoj 2 

Zbirka je namenjena izdajanju učbeniških gradiv za dodiplomski in magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije, zaradi aktualne okoljske terminologije in vsebin pa bodo uporabni tudi širšemu strokovnemu krogu in javnosti.

Doslej izšlo:

  1. Čander Katarina: Professional English – Environmenatl protection and ecotechnologies; Velenje, 2012
  2. Kovačić Nataša, Bubik Anja: Kemija in okolje – Laboratorijske vaje, Velenje 2014
  3. Roš Milenko, Zupančič D. Gregor: Čiščenje odpadnih voda, Zbirka nalog; Velenje, 2016

 

Publikacije FVO 

Fakulteta za varstvo okolja izdaja več publikacij, ki so namenjene promociji FVO, informiranju študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zunanjih partnerjev in priložnostne publikacije ob posebnih dogodkih (razstave, projekti,…).

– vodnik za študente, vodnik študent na FVO, vodnik za visokošolske učitelje in sodelavce, zloženka postani diplomirani ekotehnolog, zloženka postani magister ekotehnolog, zloženka become a graduated eco-technologist, razglednice Gaudeamus, katalog SUSTainART, razglednice SUSTainART.