Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013

vsvo

Naziv operacije: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Delavnica za usposabljanje mentorjev in kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks

Opis operacije:

Visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije vključuje poleg teoretičnih vsebin tudi 600 ur praktičnega usposabljanja v neposrednem delovnem okolju v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih. Praktično usposabljanje poteka pod vodstvom mentorjev. Zaključek praktičnega usposabljanja je izdelava in zagovor projektne naloge.

V študijskem letu 2009/2010 smo uspešno sodelovali v projektu Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 v okviru katerega je bil izdelan program praktičnega usposabljanja študentov VŠVO. V usposabljanje so bili vključeni tako študenti kot mentorji in kandidati za mentorje študijske prakse.

V sedanjem projektu želimo nadgraditi že izvedeno delavnico in jo usmeriti v usposabljanje mentorjev in kandidatov za mentorje študijske prakse kot tudi v izmenjavo izkušenj v času prvega izvajanja praktičnega usposabljanja v študijskem letu 2010/2011. Delavnica bo namenjena mentorjem in kandidatom za mentorje iz gospodarstva in negospodarstva. Metode dela bodo kombinacija predavanj, izmenjave dobrih praks in konkretnega projektnega dela.

Izvajalci bodo strokovnjaki s področja pedagogike, andragogike in psihologije, strokovnjaki iz gospodarskih in negospodarskih organizacij z izkušnjami s področja mentorstva in pedagoški delavci VŠVO.

Delavnica bo obsegala 28 ur. Vsebine:

–      pedagoško-andragoška in psihološka znanja,

–      veščine komuniciranja,

–      načrtovanje, izvedba in evalvacija praktičnega usposabljanja,

–      spremljanje in nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja,

–      kompetence diplomantov za potrebe trga dela – primer iz Velike Britanije, Avstrije in Madžarske,

–      predstavitev dobre prakse,

–      strokovna ekskurzija.

Metode dela:

–      predavanja,

–      delo v skupinah,

–      izmenjava izkušenj,

–      izdelava projektnih nalog,

–      izdelava programov praktičnega usposabljanja,

–      ocena strokovne usposobljenosti udeležencev,

–      izdelava ocene strokovne usposobljenosti študenta na praktičnem usposabljanju.

Višina in vir financiranja projekta:

  • 21.188,68 EUR, Evropski socialni sklad, Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Upravičenec: Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 2, Velenje

Čas trajanja celotnega projekta: 14. 11. 2012 – 16. 11. 2012

Kontaktne osebe: doc. dr. Natalija Špeh, tel.: 03 898 64 12, fax: 03 898 64 13, naslov: VŠVO, Trg mladosti 2, 3320 Velenje.

AKCIJE

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Preskoči na vsebino