• Razvijalci okolju prijaznih izdelkov/storitev/tehnologij in želijo povečati družbeno odgovornost svojega delovanja (ISO 14001, EMAS, okoljski znak …),
 • Podjetja, ki morajo smotrno ravnati z nevarnimi snovmi in odpadki,
 • Podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki (zbiranje, obdelava, predelava, odstranjevanje, …),
 • Razvoj in proizvodnja opreme za ravnanje z odpadki,
 • Izvajalci okoljskega monitoringa,
 • Izdelovalci okoljske dokumentacije,
 • Javna komunalna podjetja,
 • Upravne in nadzorne službe za varstvo okolja in urejanje prostora,
 • Okoljske RR enote izobraževalnih in raziskovalnih institucij,
 • Upravljavci zavarovanih območij, parkov, rezervatov,
 • Nevladne okoljske organizacije (Greenpeace, Ekologi brez meja, Umanotera,  ….),
 • Kmetijska in gozdarska podjetja ter kmetije,
 • Izvajalci sanacij degradiranih področij in protiplavnih ukrepov,
 • Podjetja na področju „eko“ turizma,
 • Lovske in ribiške organizacije,
 • Izvajalci energetskih obnov,
 • Urbanistični zavodi ….