• podjetja, ki so zavezanci IPPC,
 • podjetja, ki uvajajo oz. izvajajo okoljske standarde,
 • ustanove, pooblaščene za presojo vplivov na okolje,
 • razvijalci okolju prijaznih izdelkov/storitev/tehnologij in želijo povečati družbeno odgovornost svojega delovanja,
 • podjetja za ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi,
 • izvajalci okoljskega monitoringa,
 • izdelovalci okoljske dokumentacije,
 • javna komunalna podjetja,
 • upravne in nadzorne službe za varstvo okolja in urejanje prostora,
 • izobraževalne in raziskovalne institucije s področja varstva okolja in varstva narave,
 • upravljavci zavarovanih območij, parkov, rezervatov,
 • nevladne okoljske organizacije,
 • kmetijska in gozdarska podjetja ter kmetije,
 • izvajalci sanacij degradiranih območij in protipoplavnih ukrepov,
 • podjetja na področju turizma in turistične organizacije,
 • izvajalci energetskih obnov,
 • urbanistični zavodi.