Predmetnik 1. letnika:

Predmet KT P SV LV TV
1. Matematika 6 40 30 0 0
2. Kemija in okolje 7 45 15 30 0
3. Ekosistemska biologija 6 30 30 0 0
4. Strokovni tuji jezik 6 30 30 0 0
5. Vrednotenje in varstvo geografskega okolja 5 30 20 0 10
6. Okoljska sociologija 5 25 20 0 0
7. Človek in okolje 8 60 30 0 15
8. Naravovarstvo 6 30 25 0 15
9. Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja 5 30 20 0 0
10. Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja 6 30 20 0 10
Skupaj 60 350 240 30 50

 

Predmetnik 2. letnika:

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Računalništvo z GIS-i

8

30

60

0

0

2. Statistika

5

30

15

0

0

3. Fizikalni pojavi v okolju

6

40

10

20

0

4. Ravnanje z odpadki

6

45

15

0

10

5. Racionalna raba energije

5

20

20

0

0

Skupaj obvezen del

30

165

120

20

10

6. Modul A

15

/

/

/

/

7. Modul B

15

/

/

/

/

Skupaj

60

/

/

/

/

 

Predmetnik 3. letnika:

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Praktično usposabljanje

20

0

0

0

0

2. Diplomsko delo

16

0

5

0

0

3. Planiranje in vodenje projektov

5

25

20

0

0

4. Inženirska ekonomika

4

20

10

/

/

5. Razvoj trajnostnih izdelkov, storitev in procesov

5

25

20

/

/

Skupaj obvezen del

50

70

55

0

0

6. Izbirni predmeti (najmanj dva)

10+

/

/

/

/

Skupaj

60+

/

/

/

/

 

Modul 1: Varstvo narave

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Upravljanje populacij prostoživečih živali

6

30

20

0

10

2. Molekularna ekologija v naravovarstvu

5

30

20

10

0

3. Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij

4

20

10

0

10

Skupaj

15

80

50

10

20

 

Modul 2: Raba in varstvo tal

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Geokemija okolja

4

20

15

10

0

2. Tla in okolje

6

30

20

0

15

3. Vpliv kmetijstva na okolje

5

20

30

0

0

Skupaj

15

70

65

10

15

 

Modul 3: Okolje in zdravje

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Ekotoksikologija

5

25

20

10

0

2. Vpliv okolja na življenjske procese

5

25

25

0

0

3. Zdravstvena ekologija

5

20

25

0

0

Skupaj

15

70

70

10

0

 

Modul 4: Okoljske tehnologije

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Čiščenje onesnaženega zraka

4

20

20

0

10

2. Čiščenje odpadnih vod

5

20

15

15

0

3. Biotehnologija

6

30

15

0

15

Skupaj

15

70

50

15

25

 

Modul 5: Okolje in prostor

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Uvod v prostorsko načrtovanje

5

30

20

0

0

2. Presoja vplivov na okolje

5

25

25

0

0

3. Razvoj podeželja

5

20

15

0

15

Skupaj

15

75

60

0

15

 

Modul 6: Ugotavljanje stanja okolja

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Okoljski monitoring

5

30

15

0

10

2. Merilne tehnike v varstvu okolja

5

25

0

20

0

3. Okoljska komunikacija

5

30

20

0

0

Skupaj

15

85

35

20

10

 

Izbirni predmeti

Predmet

KT

P

SV

LV

TV

1. Kemija onesnaževal

5

20

25

20

0

2. Okoljski projektni praktikum

5

10

30

0

10

3. Kakovost in standardi

3

20

10

0

0

4. Okoljska tveganja in varstvo pri delu

3

20

20

0

0

Predmeti drugih študijskih programov

3+

/

/

/

/

 

Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje

Predmetnik 1. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Kemija in okolje 8 45 15 30
2. Ekosistemska biologija 6 30 30
3. Uvod v okoljske tehnologije 3 15 15
4. Matematika 7 40 30
5. Strokovni tuj jezik 6 30 30
6. Vrednotenje in varstvo geografskega okolja 6 40 20
7. Okoljska sociologija 5 25 20
8. Človek in okolje 6 45 15
9. Naravovarstvo 7 30 40
10. Ravnanje z odpadki 6 45 15

 

Predmetnik 2. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Računalništvo in GIS-i 9 30 60
2. Statistika 5 30 15
3. Fizikalni pojavi v okolju 7 40 10 20
4. Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal 11 50 40 30
Skupaj obvezni del 32 150 125 50
5. Modul A 14
6. Modul B 14
Skupaj 60

 

Predmetnik 3. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Izbirni predmet min 4
2. Izbirni predmet min 4
3. Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil 6 40 20
4. Ekonomika okolja in projektno vodenje 6 40 20
5. Modul C 14
6. Praktično usposabljanje 10
7. Diplomsko delo 16
Skupaj 60

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 1. modula – Ohranjanje narave:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru 6. 30. 30. -.
2. Presoja vplivov na okolje 4 25 15
3. Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij 4 20 20

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 2. modula – Raba in varstvo tal:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Razvoj in urejanje podeželja 5 20 30
2. Raba in varstvo tal 4 20 20
3. Vplivi kmetijstva na okolje 5 20 30

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 3. modula – Okolje in zdravje

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Ekotoksikologija 5 25 20
2. Vpliv okolja na življenske procese 5 25 25
3. Zdravstvena ekologija 4 20 10 15

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 4. modula – Okolje in industrija:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Vplivi industrije na okolje in metode monitoringa 6 40 10 10
2. Čiščenje odpadnih voda 4 20 15 15
3. Okoljski tehnološki projekti: primeri dobre prakse 4 20 20

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 5. modula – Okolje in prostor:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Prostorsko načrtovanje 5 30 20
2. Okoljska komunikacija 5 30 20
3. Racionalna raba energije 4 20 20

 

Izbirni predmeti študijskega programa:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Kemija onesnažil 4 20 25
2. Geokemija okolja 4 22 15 8
3. Biotehnologija 4 30 15

 

Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje