– matura ali
– poklicna matura ali
– pred letom 2002 opravljen zaključni izpit v štiriletnem izobraževanju.

Pogoji za prehode med programi

O prehodu z višješolskih strokovnih in visokošolskih študijskih programov odloča Komisija za študijske zadeve Fakultete za varstvo okolja na podlagi meril za prehode med študijskimi programi.

Zaključek študija

Za dokončanje študija bo moral študent opraviti vse obveznosti po programu in uspešno opraviti 10-tedensko praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo, ki šteje 16 kreditnih točk. Tako bo zbral zahtevanih 180 kreditnih točk.

Način izvajanja študija

Redni in izredni študij.

Kraj izvajanja študija

Redni in izredni študij izvajamo v Velenju. Izvedba študijskega programa je odvisna od števila vpisanih študentov.

Šolnina

Višino šolnine določi Upravni odbor Fakultete za varstvo okolja vsako leto do konca meseca junija.

Pogoji za napredovanje po programu

NAPREDOVANJE iz 1. v 2. letnik:

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če je zbral najmanj 48 kreditnih točk iz prvega letnika. Poleg tega mora za napredovanje obvezno opraviti izpite iz naslednjih predmetov: Ekosistemska biologija (6 KT), Človek in okolje (8 KT), Kemija in okolje (7 KT), Matematika (6 KT), Naravovarstvo (6 KT), Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja (5 KT) ter Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja (6 KT) – skupaj 44 KT.

NAPREDOVANJE iz 2. v 3. letnik:

V tretji letnik lahko študent napreduje, če je opravil vse obveznosti prvega letnika in zbral najmanj 50 kreditnih točk drugega letnika. Obvezno mora opraviti izpite iz naslednjih predmetov 2. letnika: Računalništvo z GIS-i (8 KT) in Ravnanje z odpadki (6 KT).

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. Študent lahko ponavlja letnik, če zbere vsaj polovico (30) kreditnih točk vpisanega letnika. Ponavljanje letnika lahko Komisija za študentske zadeve na podlagi prošnje študenta odobri tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti določenega letnika, če so za to nastopili upravičeni razlogi.

ABSOLVENTSKI STAŽ

Študent se lahko vpiše v absolventski staž, če v času študija ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa. Pred vpisom v absolventski staž mora študent prijaviti diplomsko temo.

Vpis po merilih za prehode med študijskimi programi

Prehodi z visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in z (bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje: Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja okoljevarstva in naravovarstva ter sorodnih visokošolskih študijskih programov prve stopnje (programi naravoslovnih in interdisciplinarnih smeri: geografije, okoljskih ved, gozdarstva in kmetijskih smeri), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje, se lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v 2. letnik tega programa. Komisija za študentske zadeve VŠVO jim pri tem določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati. Kandidatom, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko ustrezen program praktičnega usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa. Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh oz. se upošteva povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.

Prehodi z univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in z (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje: Študenti univerzitetnih študijskih programov s področja naravovarstva, biotehnologije, okoljevarstva in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (programi naravoslovnih in interdisciplinarnih smeri: geografije, okoljskih ved, gozdarstva in kmetijskih smeri), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje, se lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v 2. letnik tega programa. Komisija za študentske zadeve VŠVO jim pri tem določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati. Kandidatom, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko ustrezen program praktičnega usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa. Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh oz. se upošteva povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.

Študenti se lahko na podlagi predloženih dokazil in s sklepom Komisije za študentske zadeve vpišejo tudi v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje.

Prehodi z višješolskih študijskih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju)

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje je mogoč za diplomante višješolskih študijskih programov s področja okoljevarstva in naravovarstva ter diplomante višješolskih študijskih programov naravoslovnih in interdisciplinarnih smeri (Gozdarstvo in lesarstvo, Hortikultura, Upravljanje podeželja in krajine, Varstvo okolja in komunala in kmetijskih smeri), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti naslednje diferencialne izpite v skupnem obsegu 30 KT:

 • Kemija in okolje,
 • Ekosistemska biologija,
 • Naravovarstvo,
 • Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja,
 • Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja.

Kandidatom, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko ustrezen program praktičnega usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa.

Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na predhodnem študiju (skupna povprečna ocena 80 %, ocena diplomskega dela 20 %).

Vpis po merilih za prehode med študijskimi programivišješolski študijski program Varstvo okolja in komunala

Na podlagi Meril za prehode med študijskimi programi zaradi prenovljenega študijskega programa 1. stopnje in priporočila Senata glede priznavanja študijskih obveznosti diplomantom višješolskega študijskega programa Varstvo okolja in komunala se diplomantom tega programa priznava:

 1. LETNIK – obvezni (diferencialni) predmeti:
 • Kemija in okolje (2 KT (25 %), priznane laboratorijske vaje);
 • Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja (3 KT (50 %), v dogovoru z nosilcem predmeta)
 • Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja (5 KT (100 %))
 1. in 3. LETNIK – obvezni predmeti:
 • Računalništvo z GIS-i (2 KT (30 %), v dogovoru z nosilcem predmeta)
 • Ravnanje z odpadki (6 KT (100 %)),
 • Racionalna raba energije (5 KT (100 %)),
 • Praktično usposabljanje (20 KT (100 %)),
 • Inženirska ekonomika (4 KT (100 %)).
 1. in 3. LETNIK – modularni in izbirni predmeti:
 • Okoljska komunikacija (5 KT (100 %)),
 • Razvoj podeželja (5 KT (100 %)),
 • Uvod v prostorsko načrtovanje (5 KT (100 %)),
 • Čiščenje odpadnih vod (5 KT (100) % oz. 2 KT (40 %), glede na opravljen predmet),
 • ostali predmeti: obseg priznavanja po presoji Komisije za študentske zadeve.

Vpis po merilih za prehode med študijskimi programi – višješolski študijski program Naravovarstvo

Na podlagi Meril za prehode med študijskimi programi zaradi prenovljenega študijskega programa 1. stopnje in priporočila Senata glede priznavanja študijskih obveznosti diplomantom višješolskega študijskega programa Naravovarstvo se diplomantom višješolskega študijskega programa Naravovarstvo tega programa priznava:

 1. LETNIK – obvezni (diferencialni) predmeti:
 • Kemija in okolje (2 KT (25 %), priznane laboratorijske vaje),
 • Naravovarstvo (6 KT (100%)),
 • Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja (5 KT (100%)),
 • Ekosistemska biologija (1 KT (20%), priznan seminar).
 1. in 3. LETNIK – obvezni predmeti:
 • Statistika (3 KT (60%), potreben je seminar),
 • Racionalna raba energije (5 KT (100 %)),
 • Praktično usposabljanje (20 KT (100 %)),
 • Inženirska ekonomika (4 KT (100 %)).
 1. in 3. LETNIK – modularni in izbirni predmeti:
 • Ekotoksikologija (5 KT (100 %)),
 • Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij (4 KT (100%)),
 • Biotehnologija (2 KT (30%), priznan seminar + vsebine iz biotehnoloških procesov),
 • Uvod v prostorsko načrtovanje (3 KT (60%), potreben je seminar),
 • Presoja vplivov na okolje (1 KT (20%), priznan seminar),
 • ostali predmeti: obseg priznavanja po presoji Komisije za študentske zadeve.