SPREMEMBA ZAKONODAJE – STATUS ŠTUDENTA

SPREMEMBA ZAKONODAJE – STATUS ŠTUDENTA

Z današnjim dnem, 1. 6. 2012, je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki v svoji 15. točki, spreminja in dopolnjuje 70. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) v naslednjem  besedilu:

 70. člen

 Status študenta preneha, če študent:

– diplomira,

ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku

zadnjega semestra,

– se izpiše,

– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

– je bil izključen,

– dokonča podiplomski študij,

ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustre­znem, s statutom predpisanem roku.

 Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

 V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upra­vičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

 Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

 

 

Skip to content