Ravnanje z odpadki – terenske vaje

Ravnanje z odpadki – terenske vaje

Terenske vaje pri predmetu “Ravnanje z odpadki” (RCERO Celje in odlagališèe sadre Za Travnikom) bomo opravili v èetrtek in petek (25. in 26. marca) v dveh skupinah.  

Prva skupina (èetrtek): redni študenti po abecednem seznamu do vkljuèno Rajh Janže (po seznamu seminarskih nalog od 10. marca).

Druga skupina (petek): ostali redni in vsi izredni študenti.    

Možna je kaka menjava termina zaradi opravièljivih obveznosti, kar bom potrdil na podlagi prejetega e-sporoèila.

Odhod z avtobusom bo oba dneva izpred VŠVO v Velenju ob 10. uri, tiste, ki ste bliže Celju, bomo pobrali na parkirišèu, takoj po preèkanju avtoceste v Arji vasi (ob približno 10.20) in pri glavnem vhodu v Cinkarno na Kidrièevi cesti v Celju (ob približno 10.40).  

Udeležba na terenskih vajah je pogoj za opravljanje izpita. Obièajno se kakšno izpitno vprašanje navezuje tudi na vsebino terenskih vaj.  

Lep pozdrav, Anton Gantar