Priznanje praktičnega usposabljanja

Priznanje praktičnega usposabljanja

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti lahko študenti zaprosijo za priznanje praktičnega usposabljanja.

Študentu se lahko 15 tedensko praktično usposabljanje prizna na osnovi dokazljive enoletne zaposlitve na delovnem mestu z inženirskimi nalogami, ki so vsebinsko povezane s študijskim programom  VŠVO. Delovne izkušnje na ustreznem strokovnem področju morajo biti pridobljene v zadnjih petih letih.

Podlaga za priznavanje usposabljanja je potrdilo delodajalca o praktičnem usposabljanju in delu na ustreznem delovnem mestu. Iz potrdila  morata biti razvidna tudi čas in obseg praktičnega usposabljanja in dela. Na podlagi ustreznega števila let delovnih izkušenj na strokovnem področju in strokovnih referenc, ki jih kandidat izkazuje s potrdilom, se lahko kandidatu delno ali v celoti prizna praktično usposabljanje kot opravljena obveznost znotraj študijskega programa.

Kandidat mora oddati v referat VŠVO vlogo. O vlogi na podlagi mnenja Komisije za študentske zadeve odloča dekan. Vlogi morajo biti priložena oštevilčena dokazila: potrdilo delodajalca in opis delovnih izkušenj, ki jih kandidat želi uveljaviti.

V primeru pozitivno rešene vloge mora kandidat, v skladu z Navodili za izvajanje praktičnega usposabljanja na VŠVO, izdelati in zagovarjati Projektno nalogo. Uspešen zagovor Projektne naloge pomeni priznanje 30 KT za opravljeno praktično usposabljanje.

Obrazec na zavihku praktično usposabljanje