prenehanje statusa študenta oz. absolventski staž

prenehanje statusa študenta oz. absolventski staž

S študijskim letom 2012/13 so bile uveljavljene spremembe glede trajanja oz prenehanja statusa študenta (Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o visokem šolstvu). Zaradi pogostih vprašanj o absolventskem stažu jih ponovno objavljamo.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/13, ki so do zaključka štud. leta 2011/12 že uveljavili pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, ni sprememb. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/13, ki do zaključka študijskega leta 2011/12 niso uveljavljali pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od štud. leta 2012/13 dalje, ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

Iz upravičenih razlogov se lahko status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.