portugalšèina

portugalšèina

Teèaj portugalšèine se bo zaèel v ponedeljek, 1. 3. 2010,  ob 14.30 v predavalnici 1 na VŠVO.