Kemija in okolje – laboratorijske vaje – redni

Kemija in okolje – laboratorijske vaje – redni

Laboratorijske vaje priènete v ponedeljek, 9.11.2009, ob 8.30 v prostorih Šolskega centra Velenje (prvi vhod – rdeèi) v laboratoriju (pri vhodu samo po prvih stopnicah, predavalnica desno) – 1.skupina. V torek nadaljuje 2.skupina, itd… Vaje trajajo 3 šolske ure. Seznam skupin in razporeditev skupin po vajah je v prilogah. Posebno pozornost namenite zadnjim trem tednom, ko ima vsak teden ena skupina vajo tako v ponedeljek in v torek!

V prilogi je tudi skripta za opravljanje vaj. Sprintajte si jo in jo s sabo nositi na lab. vaje. Vanjo vpisujete opažanja, zaznamke, saj samo z njeno pomoèjo lahko izvajate vaje.

Pri delu je obvezna delovna zašèitna oprema, ki je ne smete pozabiti, saj brez nje vaje ne boste mogli opravljati. Vstop brez zašèitne opreme v laboratorij ni dovoljen! V prilogi je tudi obrazec za pisanje dnevnika vsake lab. vaje. Dnevniki morajo biti napisani izkljuèno in samo na obrazcu in na koncu tudi speti ali v zloženi v mapi. Za rok za oddajanje dnevnikov se boste dogovorili na zaèetnih vajah.

priloga1
priloga2
priloga3
priloga4 

 

Skip to content