2. letnik, predavanja ÈOV, VIO (26. – 30. 4.)

2. letnik, predavanja ÈOV, VIO (26. – 30. 4.)

Slušateljem predmetov Èišèenje odpadnih voda in Vpliv industrije na okolje sporoèamo, da bodo naslednji teden (26. 4. – 30. 4.)

predavanja na VŠVO, predavalnica 2.

Zaèetek predavanj ÈOV bo ob 10.00, VIO pa ob 16.00.